Projekti

LBB biedri veic biotopu un floras inventarizāciju, piedalās dabas aizsardzības plānu izstrādē, veic augu sugu un biotopu monitoringu. LBB biedri strādā dažādās zinātniskās institūcijās un nevalstiskās organizācijās un ir pierādījuši sevi kā zinošus speciālistus ar botāniku, veģetācijas un ekosistēmu izpēti saistītās jomās.

Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) ir īstenojusi vairākus ar floras daudzveidības izpēti un dabas aizsardzību saistītus projektus, piemēram, īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Krāslavas un Preiļu rajonos (2006.–2007. gads), Daugavpils un Kuldīgas rajonos (2007. gads), Botāniskais ceļveža sastādīšanā Dienvidaustrumlatvijā (2008. gads).

LBB īstenojusi līgumdarbus, kur mērķis bija floras, veģetācijas un biotopu izpēte, monitorings un dabas aizsardzības plānošana:

Vienkāršās ķekarpapardes Botrychium simplex atradņu inventarizācija Latvijā (2009. gads);

Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu dabas liegumos „Brienamais purvs” un „Gargrodes purvs” (2014. gads);

Sūnu un lokanās najādas Najas flexilis monitorings atbilstoši Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai (2015. gads);

Apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo virsāju un piekrastes biotopiem LIFE+ programmas projektā NAT-PROGRAMME, LIFE11 NAT/LV000371 (2015.–2016. gads);

Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo zālāju, krūmāju un purvu biotopu apsaimniekošanas vadlīniju zinātniskā recenzēšana LIFE+ programmas projektā NAT-PROGRAMME, LIFE11 NAT/LV000371 (2015. gads);

Speciālais jūras piekrastes biotopu monitorings Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa apakšprogrammai (2016.–2017. gads);

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” (2018.–2019. gads).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *