Tiesību akti

Lūdzu ievēro, ka likumi un tiem pakārtotie normatīvie akti tiek grozīti un papildināti. Tāpēc vienmēr meklē tos vietnē https://likumi.lv

Pilnīgāko pārskatu par īpaši aizsargājamām teritorijām, to kartes un to, kurām no tām ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni, varēsi atrast Latvijas Dabas pārvaldes datu bāzē https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/  un dabas datu pārvaldes sistēmā OZOLS http://ozols.daba.gov.lv/pub/. Turpat varēsi atrast arī sugu aizsardzības plānus un citu noderīgu informāciju.

Galvenās darbības dabas aizsardzībā Latvijā regulē divi likumi – “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993) un “Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000).

Īpašas dabas aizsardzības normas iestrādātas arī nozaru likumos, piemēram “Meža likumā” (24.02.2000), “Aizsargjoslu likumā” (05.02.1997) u.c.

Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus,  to izveidošanas kārtību, pārvaldes un uzturēšanas nodrošinājumu, stāvokļa kontroles un uzskaites kārtību. Tas nosaka, ka Latvijas nacionālie parki, dabas rezervāti un biosfēras rezervāti tiek izveidoti ar speciāliem likumiem:

Pārējās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas tiek noteiktas ar Ministru kabineta noteikumiem:

Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000). Likuma mērķi ir šādi:

1) nodrošināt bioloģisko daudzveidību, saglabājot faunu, floru un biotopus;

2) regulēt sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību;

3) veicināt populāciju un biotopu saglabāšanu atbilstoši ekonomiskajiem un sociālajiem priekšnoteikumiem, kā arī kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

4) regulēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas kārtību;

5) nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai skaitliski uzturētu putnu populācijas labvēlīgā statusā.

Ar šo likumu tiek arī pārņemtas Eiropas Savienības direktīvas (Putnu direktīva un Biotopu direktīva) un regula par Vašingtonas konvencijas ieviešanu ES. Likums ir deleģējis Ministru kabinetam pieņemt noteikumus tā ieviešanai:

Atsevišķas darbības nosaka arī par vides aizsardzību atbildīgais ministrs: