Diplomdarbi un taml. LU botānikā, mikoloģijā un lihenoloģijā

 LU Diplomdarbu, bakalauru darbu, maģistra un kandidāta darbu saraksti botānikā, mikoloģijā, lihenoloģijā

Sakārtojis Edgars Vimba

Satura rādītājs:

  1. Diplomdarbi (1926 – 1996).
  2. Diplomdarbi krievu val. (1949 – 1996).
  3. Bakalauru darbi (11994 – 2001).
  4. Bakalaura darbi krievu val. (1995 – 1996).
  5. Kandidāta darbi (1930 – 1939).
  6. Maģistra darbi (1995 – 2001).
  7. Kursa darbi (1978 – 1999).
  1. Diplomdarbi (1926 – 1996)
Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
M. Bernštein   1926.g.Sūnu sporu dīgšanas spēja 
A. Kampars    1927.g.Aknu sūnu attiecības pret dažādiem neorganiskiem slāpekļa savienojumiem
E.Knostenbergs 1928.g.Mareriāli Vidzemes vidienes aknu sūnu florai
E. Lībers          1928.g.Suntažu apkārtnes lapu sūnu sabiedrības 
J. Kutajeva      1929.g.Par dažu aminskābju lietderību sūnu oglekļa barošanā
Benita Madernieks 1929.g.Eiropā sastopamo akrokarpo lapu sūnuģēogrāfiskā izplatība
Hermīne Ķiesners 1930.g.Latvijas Polygonum aviculare formas 
Marta Lauks   1930.g.Pleurokarpo sūnu izplatība un kontinentu Attīstība
Ella Meistes    1930.g.Sistemātiski pētījumi Orthotrichaceaedzimtas lapu auatovijā 
L.Pārupe         1931.g. Akrokarpo lapu sūnu izplatība un kontinentu Attīstība
Marta Pēterēns 1931.g.Latvijas un Igaunijas kūdras sūnu (Sphagnales) floras apskats
Emma Tenters 1932.g.Ulota phyllantha Brid. 
A.Melderis     1936.g.Ģenētiski un sistemātiski pētījumi ģintī Erythraea Rich,I
Irma Mežeraupa 1936.g.Dēseles interglaciālā flora putekšņu analīzes Gaismā
Jūlija Reiznieks 1936.g.Putekšņu analitiski dati par Tīreļa purva austrumdaļas attīstību
Marta Šturme 1936.g.Pētījumi par vienkāršo aerofilo prasiolacēju Brandia coccoidea Mihi.
Artūrs Ķirulis  1937.g.Amonija, nitrīta un nitrāta slāpekļa salīdzinošā vērtība paparžu protalliju attīstībai
A.Martinsone 1937.g.Salacgrīvas – Ainažu jūrmalas pļavu ziedaugu flora un veģetācija
Alīna Mažeiks 1937.g.Pētījumi par apomiksi pie rozēm 
A.Villerts        1937.g.Ješa ezera salu flora 
Arv.Apinis      1939.g.Augļu dīgšanas un dīgstu attīstības nosacījumi
Milda Bulavs   1939.g.Philadelphus sugu un sugu bastardu salīdzinošā morfoloģija
Michļa Gēvers 1939.g.L.U. Botāniskā dārzā kultivēto augu mikoriza
Jānis Kārkliņš 1939.g.Pētījumi par Phlox perennis ziedu krāsas un formu iedzimtību
Millija Krievs – Zariņa             1939.g.Phlox drlimmondii ziedu krāsas pētījumi 
Milda Osis      1939.g. Polytrichum sugu piemērotība dažādam ūdens režīmam dabiskās augtenēsK.Ābele, N.Malta
Peniks I.1939.Latvijas Universitātes Botāniskā dārza parazitaro sēņu flora. 
H.Berlins        1940.g. Achlya americana Humphrey un Aplanes androgynus (Archer) Humphrey attīstības
Graudiņa         1940.g.Pētījumi Rumex sugu ekoloģijā 
Asna Jofe        1940.g.Pētījumi par Solanum tuberosum mikorizu 
E.Sala             1940.g. Pētījums par Latvijas monokotiļu mikotrofiju. Pielikums ar tabulām
E.Sala             1940.g. Pētījums par Latvijas monokotiļu mikotrofiju
G.Šērs             1940.g.Achlya atellata un Thraustotheca clavataattīstības cikls
A.Melderis     1942.g.Ģenētiskās studijas ģintī Melandrium Roehl.
 Zelma Damberkalne 1943.g.Pētījumi par Helichrysum bracteatum(Vent.Willd.) vīkalas krāsas iedzimtību
Vija Dumpe    1947.g.DDT (dichlor – difenil – trichlor – etāns) ietekme uz baltām pelēm (Mus musculus alb.) 
Tatjana Erdmane 1947.g. Ķemeru apkārtnes fitocenozes 
Anna Pētersone1947Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona fitocenozes 103 lpp.
Tekla Ruskule 1947.g.Ogres kurorta apkārtnes fitocenozes 
Rasma Sakvarne 1947.g.Leduslaikmeta relikti Latvijas Pad. Social. Republikā
Pēteris Ūbelītis 1947.g.Mārcienas pagasta ziedaugi 
Vera Avika     1948.g.Penicillum sporu izolēšana ar mikromanipulatoru
Veronika Mortukane  1948.g.Kokneses apkārtnes fitocenozes 
Lība Tāle – Goss 1948.g.Savvaļā augošo Penicillum sēnīšu iedarbība uz saproitiem mikrobiemJ. Voivods /
Anita Zīle        1948.g. Penicillum sīksēņu savvaļas celmi kā penicilina ražotāji
Lidija Bērze    1949.g.Koki un krūmi Rīgas pilsētas zaļajā celtniecībāP. Galenieks / E. Ozoliņa (?)
Birkmane Kornēlija 1949Ķīšezera augstākā veģetācija  (pēc datiem LU arhīvā) 
Milda Bumbura – Šilfa               1949.g.Gundegu dzimta Latvijas PSR florā 
Jēkabs Egle     1949.g.Penicillium sēnes iedzimtības pārveidošana ārējās vides ietekmēVolkovs / Zaķis
Aleksandrs Eleksis1949Cruciferae dzimta LPSR florā 
Ërika Leimane 1949.g.Austrumelements Padomju Latvijas florā 
Laima Melnalksne1949Ģeobotaniski  pētījumi par Salacas upes augšgala pļavām (pēc datiem  LU arhīvā) 
Ženija Braķe   1950.g.Polygonaceae un Chenopodiaceae dzimtas LPSR P. Galenieks / 
Dzidra Līvens 1950.g.Papilionaceae dzimta Latvijas PSR florā 
Irene Lune      1950.g.Vīrceļu dzimta Latvijas PSR florā 
Valentīna Jaudzeme 1951.g.Latvijas PSR dendroloģiskā dārza projekts / M. Tauja
Gaida Leite     1951.g.Pļavu augu attīstības ritmika 
Aina Liepiņa               1951.g.Skrīveru dendroloģiskā dārza atjaunošanas iespējas
Ilga Sedleniece 1951.g. Ārstniecības augi Daugavas ielejā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei
Zoja Tomsone 1952.g.Egļu mežu tipu zemsega 
Laimonis Zariņš 1952.g.Rīgas apkārtnes priežu mežu zemsegaP. Galenieks / M. Tauja
Edgars Vimba 1954.g.Olaines – Baložu tīreļa vegetācijaP. Galenieks /
Broņislava Anspoka     1955.g.Priežu sila tips dažos Latvijas PSR rajonosP. Galenieks /
Skaidrīte Kaukevica 1955.g.Eglāja meža tips dažos LPSR rajonosP. Galenieks /
Taisija Kurmeļova 1955.g.Priedulāja meža tips dažos Ltvijas PSR rajonosR. Kalēja /
Maiga Vēja     1955.g.Priežu riesta meža tips dažos LPSR rajonosR. Kalēja /
Austra Āboliņa 1956.g.Dzīvā zemsega dumbrāja tipa mežos Latvijas PSR rietumu daļā.E. Vimba / 
Tālivaldis Cukurs 1956.g.Ogresgala veģetācijaP. Galenieks /
Zaiga Freimane 1956.g.Talsu apkārtnes veģetācijaE. Vimba / 
Olita Gumska 1956.g.Lielupes palieņu pļavas Jelgavas apkārtnēP. Galenieks / 
Logina Konstancija      1956.g.Dekoratīvo krūmu nozīme mūsu zaļajā celtniecībāL.Bērze /
Helma Matisone 1956.g.Ošu gāršas dažos Latvijas PSR rajonosP. Galenieks / 
Valentīna Ore 1956.g.Veģetācija kā kāpu vecuma indikatorsP. Galenieks /
Ints Vilks        1956.g.Apšu audzes dažos Latvijas PSR rajonosP. Galenieks / 
Silvija Vilka    1956.g.Liepu gāršas dažos Latvijas PSR rajonosP. Galenieks / 
Inta Zaļkalne   1956.g.Gaujas ielejas veģetācija Siguldas apkārtnēE. Vimba /
Helena Subre1956.Padomju Savienības flora kā zaļās celtniecības baze.Citēts no LU arhīva materiāliem. Kur atrodas pats darbs?
Vilnis  Stelle 1957.g.Driasa laikmeta flora Jelgavas apkārtnēP. Galenieks / E. Grīnbergs
Aivars Birznieks 1958.g.Baltezeru apkārtnes veģetācijaP. Galenieks / M. Bumbure
Regīna Čakstere 1958.g.Tērvetes mežu veģetācijaP. Galenieks / 
Leontīne Auzāne 1959.g.Kurzemes dienvidrietumdaļas dabisko pļavu galvenās asociācijasP. Galenieks / Dz. Sirmā
Mija Auziņa    1959.g.Pededzes kratu mežiE. Ozoliņa / E. Vimba
Aina Bormane 1959.g.Tirzas krastu veģetācijaP. Galenieks / 
Veronika Bulle 1959.g.Ventas ielejas veģetācijaP. Galenieks / L. Bērze
Guntis Kriķis   1959.g.Zemgales līdzenuma mistrāju mežu sūnu veģetācijaE. Vimba /  P. Galenieks
R.Zeidenberga 1959.g.Zemsedzes mikrogrupējumu maiņa Zemgales līdzenuma mistrājosE. Vimba / E. Ozoliņa
   Anita Ziņģe     1959.g.Alūksnes ezera apkārtnes pļavasE. Ozoliņa / 
Irēna Vēvere   1959.g.Zemgales mistrājos sastopamie savvaļas augļu koki un krūmiP. Galenieks / L. Bērze
S.Aizsilniece   1960.g.Rēzeknes rajona dienvidrietumu daļasveģetācija
Regīna Augustāne 1960.g. Kuldīgas rajona ziemeļrietumu daļas veģetācijaM. Galeniece / G. Ābele
Biruta Garā                1960.g.Latvijas PSR kultivētās lilijasE.Vimba /
Maija Avena                1961.g.Lonicera L. ģints sugas dažos Latvijas PSR parkos un dārzosA.Mauriņš / G. Ābele
Zigrīda Brīniņa 1961.g.Cēsu rajona ziemeļaustrumu daļas veģetācijaG. Ābele /
Brigita Bujāne  1961.g.Daugavas krastu fitocenozes posmā no Kokneses līdz AizkraukleiDz. Apaļā / E. Vimba
Astrīda Dzintare 1961.g.Lielupes vidusteces un tās pieteku Bērzes, Iecavas – Misas un Svētes lejteču palienu pļavasP. Konrāds /
Uldis Eglītis     1961.g.Cēsu rajona ziemeļrietumu daļas veģetācijaG. Ābele / 
Anita Galakrodziniece 1961.g.Dagdas rajona padomju saimniecības “Dagda” veģetācijaDz. Apaļā / 
Rasma Grāpe  1961.g.Daugavas krastu fitocenozes (posmā no Pļaviņām līdz Koknesei)Dz. Apaļā /
Malvīne Kaša 1961.g.Daugavas ielejas sīksēnītes posmā Pļaviņas – KokneseE. Vimba /
Vija Lindermane 1961.g.Dagdas rajona erodēto nogāžu atmatu veģetācijaDz. Apaļā /
Vija Medne                  1961.g.Daugavas ielejas rūsas sēnes posmā no Pļaviņām līdz KokneseiE.Vimba /
Ausma Mežarāja 1961.g.Dagdas rajona erodēto nogāžu floraDz. Apaļā /
Aina Reča       1961.g.Dagdas rajona tīrumu erodēto nogāžu veģetācijaDz. Apaļā /
Maija Selga     1961.g.Morfoloģiski un sistemātiski pētījumi par Latvijas PSR Dactylorchis sugāmE. Vimba / Dz. Sirmā
Pēteris Šarkovskis 1961.g. Abavas un tās krastu veģetācija.G. Ābele /
Vilhelmīne Ciganska   1962.g.Rēzeknes rajona ziemeļaustrumu daļas veģetācijaDz. Apaļā / G. Ābele
Valdis Balodis 1963.g.Spiraea L. ģints Latvijas PSRA. Mauriņš /
Vija Blosfelde 1963.g.Cēsu rajona dienvidaustrumu daļas veģetācijaE.Vimba / G. Ābele
Veneranda Caune 1963.g.Taurenes un Vecpiebalgas apkārtnes veģetācijaG. Ābele / Dz. Apaļā
Zelma Gailīte   1963.g.Svešzemju kokaugu introdukcija Mežu pētīšanas stacijā “Kalsnava”A. Mauriņš /
Aija Grāvīte    1963.g.Fitocenožu izvietojums Vidzemes centrālā augstienēDz. Apaļā /
Paula Grīviņa  1963.g.Dažu mikroorganismu spēja sintezēt aminoskābes un to kvalitatīvā un kvantitatīvā noteikšanaE. Vimba /
Biruta Kampiņa 1963.g.Vidzemes centrālās augstienes nogāžu, ieleju flora un tās saimnieciskā nozīmeDz. Apaļā / 
Dzintra Knape 1963.g.Morfofizioloģiskie pētījumi par kļavu ziedpumpuru attīstībuA. Mauriņš /
Gorijs Lapss   1963.g.Gulbenes rajona l/a Līgo nezāļu floraDz. Apaļā /
Anna Mieze    1963.g.Cēsu rajona dienvidrietumu daļas veģetācijaG. Ābele / Dz. Apaļā
Velta Otto       1963.g.Cēsu rajona dienvidaustrumu daļas veģetācijaE. Vimba /
Arnolds Straupe  1963.g.Pēternieku apkārtnes ziedaugu flora un tās raksturojumsDz. Apaļā /
Venta Līce  1963Nītaures apkārtnes veģetācija(inform vai no vecās bibl. 13.XII) 
Maija Bunkše 1964.g.Tušķu apkārtnes veģetācija un tās saimnieciskā izmantošanaG. Ābele /
Vanda Filipeka 1964.g.Pētījumi par ābeļu kraupiE. Vimba / I. Žerbele
Aina Kaufmane 1964.g.Iecavas parkā introducētie kokaugiA. Mauriņš / V. Langenfelds
Vigilija Krūmiņa 1964.g.Līgatnes un Siguldas apkārtnes veģetācijaG. Ābele /
Ilze Rubene     1964.g.Palinoloģiskie dati Malus Mill. ģints sistemātikāV. Langenfelds / M. Galeniece
Biruta Vernere 1964.g.Blomes apkārtnes nezāļu floraDz. Apaļā / G. Ābele
Mirdza Kronsberga 1965.g.Fitocenožu izvietojums un struktūra Tukuma rajona Irlavas apkārtnes “Studentkalnā”Dz. Apaļā / 
Genoveta Norbute 1965.g. Brocēnu ciemata kultūraugiV. Langenfelds / 
Irēna Stikute   1965.g.Latvijas PSR savvaļas uzturaugiDz. Apaļā /
Gunta Valpētere 1965.g.K. Starca mikoloģiskā herbārija analīzeE. Vimba /
Ģertrūde Švirkste1957Daugavas ielejas augājs posmā no Ikšķiles līdz Ogrei   (kur ir šis darbs ?) 
Jānis Blese      1967.g.Paparžu izplatība Daugavas ielejā noPļaviņām līdz Aizkrauklei
Vija Asare      1968.g.Vecpiebalgas apkārtnes ārstniecības augiA. Mauriņš / V. Medne (?)
Gustavs Strelēvics 1968.g.Pētījumi par Calluna vulgaris (L.) Hull. divu ekotipu morfoloģiskām atšķirībām, ziedēšanas un medošanas īpatnībāmV. Langenfelds /          G. Ābele
Ruta Andersone 1969.g.Fermenta proteīna veidošanās un uzkrāšanās kultūras Streptomyces griseus attīstības cikla gaitāR. Eze
Grieta Baltiņa 1969.g.Alūksnes rajona Annas ciema parazītiskās sēnesE. Vimba / V. Medne
Astrīda Driķe  1969.g.Serbijas egles un Hemlokegles sēklu ražošanas prognozēšanaA. Mauriņš, I. Liepa /
Valija Matisone 1969.g. Pētījumi par LPSR ZA Botāniskajā dārzā introducēto sīkziedu krizantēmu šķirņu morfoloģiskajām pazīmēmV. Zvirgzdiņa, M. Avena / Посиерова
Anna Pokule   1969.g.Latvijas PSR austrumdaļas kladonijasA. Piterāns /
Māra Sergijevska – Serija              1969.g.Dobeles rajona parku un meža kultūru introducētā arborifloraV. Balodis / A. Mauriņš
Valentīna Vanaga 1969.g.Ārstniecības augi Daugavpils rajona dienvidu daļāG. Ābele / 
Līvija Liepa     1970.g.Gulbenes apstādījumu introducētā arborifloraA. Mauriņš /
Жанна Трифонова 1970 Лишайники окрестностей  озера Эжу Латвийской ССР А.Питеранс (vai ir katedrā ?)
Rita Pakule     1971.g.Augu izvēle telpām pēc to bioloģiskām īpašībām un estētiskās nozīmesV. Langenfelds / 
Biruta Talla     1971.g.Sesleria coerulea (L.)Ard. sistemātiskais un ekoloģiski fitocenoloģiskais raksturojums Latvijas PSR
Dagnija Šmite 1972.g.Caprifoliaceae dzimtas sēklu morfoloģiskā analīzeM. Kūlīte /
Ņina Jauntirāne 1973.g.Cepurīšu sēņu flora Gaujas nacionālā parka teritorijāE. Vimba / 
Māra Kope     1973.g.Latvijas PSR Piejūras zemienes šaurlapu auzeņu (Fetuca sekcijas) sugu sistemātika un diagnostika  Ģ. Kļaviņa / 
Zbigņevs Meškovskis 1973.g.Parastās priedes (Pinus sivestris L.) un Eiropas egles (Picea abies Karst.) stumbra formas dinamika ontoģenēzēI. Liepa /
Ilze Cinīte       1974.g.Tērvetes “Saulaino noskaņu parka” ziedaugu floraG. Ābele / R. Damberga
Aija Pedraudze 1974.g.Silvas dendrārija arborifloraA. Mauriņš /
Kamils Ramans 1974.g.Bioģeocenožu teritotiālā struktūra Gaujas senlejā pie SiguldasG. Ābele / A. Melluma
Induļa Emša    1975.g.Veģetācijas rekreācijas digresija Rīgas jūras līča Vidzemes jūrmalas kāpu joslas mežu zonāA. Melluma, Kons. G. Pospelova / G.Ābele
Līvija Kabiņecka 1975.g.Kazdangas parka introducētā arborifloraA. Mauriņš /
Mirdza Kagaine 1975.g.Baltā āmuļa (Viscum album L.) izplatība un ekoloģija Liepājas rajonā.
Līga Kūle        1975.g.Pārskats par Latvijas PSR teritorijā sastopamajām konjugātaļģēmA. Piterāns /
Lita Tamane     1975.g.Daži pētījumi šampinjonu audzēšanāM. Lūsītis / 
Gunta Krūmiņa 1976.g.Meža bioģeocenozes Gaujas nacionālā parka Vildogas posmāG. Ābele /
Ligita Melece 1976.g.Balandu dzimta (Chenopodiaceae) Jūrmalas pilsētas teritorijāA. Rasiņš / G. Ābele
Ilga Verovkina 1976.g.LVU Botāniskā dārzā izaudzēto selekcionāra V. Vārnas persiku novērtējumsV. Langenfelds / I. Lafa (?)
Irēna Barzdēviča 1976Ramalina Ach.ģints Latvijas PSR A.Piterāns /
Valentīna Anspoka 1977.g.Teksta uzdevumi un to nozīme zināšanu pārbaudē botānikā vispārizglītojošā skolāE. Lange /
Līvija Auermane 1977.g.Vīrišķā gametofīta ontoģenēze liliju rindāJākabsone L.J. /
J.Lielpētere     1977.g.Uzdevumi skolēnu loģiskās domāšanas attīstībai vispārīgās bioloģijas kursa apguvēE. Lange /
Mārīte Radiņa 1977.g.Īstās miltrasas sēņu sugu izplatība Latvijas PSRE.Vimba / 
Laimdota Vilcāne 1977.g.Vīrišķā gametofīta ontoģenēze dažās primitīvo segsākļu rindāsJākabsone L.J. /
Ilzīte Akeldama 1978.g.Pētījumi par parka rožu spraudeņu apsakņošanos un kallusu veidošanosV. Langenfelds / 
Valda Baroniņa 1978.g.GNP Murjāņu – Siguldas rekreācijas zonas  flora un veģetācijaG. Ābele / 
Laima Līdaka 1978.g.Mežaudzes mēslošanas fitocenotiski ekoloģiskais vērtējumsI. Liepa /
Ilona Lodziņa 1978.g.Floras aizsardzības problēmas Rīgas rajonā 
Inta Miezīte     1978.g.Krustkalnu rezervāta floraG. Ābele / E. Vimba
Lilita Ratsepa 1978.g.Pētījumi par ekoloģisko faktoru ietekmi uz duglāzijas (pseudosuga Menziesii (Mirb.) Franco) augšanu un čiekuru ražošanuA.Mauriņš /
Līga Vikštreine 1978.g.Aizsargājamo augu izplatība Talsu rajonāG. Ābele / E. Vimba
Inta Brigmane 1979.g.Floras aizsardzība Jēkabpils rajonāG. Ābele / Z. Šlangena
Dzidra Dukšta 1979.g.Floras aizsardzība Rēzeknes rajonāG. Ābele / E. Vimba
Natālija Krivāre 1979.g.Floras aizsardzība Stučkas rajonāG. Ābele / E. Vimba
Ināra Konošonoka 1979.g.Upes bebra (Costor fiber L.) barības bāze Gaujas nacionālā parka teritorijāG. Ābele/ 
Kristīne Mežule 1979.g.Pētījumi par Nymphaea L. ģinti Latvijas PSRG. Ābele / 
Regīna Grigule 1980.g.Pētījumi par Japānas lapegles (Larix kaempferis (lamb.) Carr.) augšanu un čiekuru ražošnu Latvijas PSRA. Mauriņš /
Zinaida Keiša 1980.g.Floras aizsardzība Balvu rajonāG. Ābele / E. Vimba
Ritma Ritenberga 1980. g.Savvaļas ārstniecības augu resursu inventarizācija Inčukalna MRS Ropažu MIM Ceplīšu meža iecirkņa teritorijāG. Ābele, Z. Šlangena / 
Ērika Ružāne  1980.g.Zemsedzes strukturālās izmaiņas atkarībā no augsnes fiziskajām un ķīmiskajām īpašībāmI. Liepa / 
 Anna Silova   1980.g.Flora botaņičeskogo zakazņika “Greblju kalns”. (krievu val.)
Mārīte Botore 1981.g.Floras aizsardzība Ogres rajonā 
Renāte Gailīte 1981.g. Slīteres rezervāta parazītisko sēņu floraE. Vimba / A. Piterāns
Lidija Kalniņa 1981.g.Floras aizsardzība Valkas rajonāG. Ābele / 
Zita Lisenko    1981.g.Taurenes purva floraG. Ābele / A. Piterāns
Oļģerts Nikodemus        1981.g.Pētījumi par Rīgas jūras līča dienvidu piekrastes zaļās zonas meža augšanas apstākļiem (mežu aizsardzības nolūkiem)K. Ramans /
Inta Pudāne     1981.g.Floras aizsardzība Ludzas rajonāG. Ābele /
Laila Ikase                 1982.g.Meža fitocenozes Vacciniosa reprezentācijas laukuma noteikšanaI. Liepa /
Valda Eglīte    1982.g.Floras aizsardzība Limbažu rajonāG. Ābele / 
Ivars Kabucis 1982.g.Pētījumi par parastās egles radiālā pieauguma un ziedēšanas ritmikuA. Mauriņš /
Lilita Krēsliņa  1982.g.Materiāli Gaiziņkalna dabas parka paparžaugu un ziedaugu floraiG.Ābele / 
I. Māliņa                     1982.g.Skuju parametru un ilgmūžības atšķirības pilsētas apstādījumos un laukosA. Zvirgzds /
Ērika Šaršune             1982.g.Salīdzinoši pētījumi Picea pungens skuju indeksa izmaiņās 
Ruta Šteinberga 1982.g.Makroskopisko sēņu inventarizācija Bauskas rajona Ceraukstes un Brunavas ciemosE. Vimba / 
Anda Barone  1983.g.Salacas upes ielejas kompleksā dabas lieguma Salcgrīvas – Rozēnu posma sēklaugu un paparžaugu floraG. Ābele / 
Rita Briede      1983.g.Aizsargājamo dabas objektu aizsardzības, izpētes stāvoklis un uzdevumi Ventspils rajonāE. Vimba /B. Cepurīte
Brigita Laime  1983.g.Floras aizsardzība Cēsu rajonāG. Ābele / Z. Šlangena
Mārīte Laizāne 1983.g.Sēnes – ābeļu iekalšanas ierosinātājas un daži to apkarošanas paņēmieni Latvijas PSR
Adele Litiņa                 1983.g.Slāpekļa, fosfora un sēra minerālmēslojumu ietekme uz Lucernas ražuI. Liepa; I. Zakke /
Inta Markova 1983.g.Valkas rajona Kārķu purva lieguma floraG. Ābele / 
Laima Ozoliņa 1983.g.Eirāzijas bebra (Castor fiber L.) barības bāze Sarjankas upes baseināG. Ābele / 
Rasma Ruža    1983.g.Gundegu (Ranunculus L.) ģints Latvijas PSR florā  
Elga Strazdiņa 1983.g.Botāniskā lieguma “Randu pļavas” ziedaugu un paparžaugu flora20.XII 2004. atradu pagrabā vecajā bibliotēkā; nodevu Anniņai.  
Andris Urtāns 1983.g.Laukezera apkārtnes botāniski – ekoloģisks zonējums
Inita Avota      1984.g.LPSR aizsargājamo sēņu horoloģijaE. Vimba / M. Eipure
Elga Bērziņa     1984.g.Aizsargājamo augu atradņu inventarizācijas rezultāti Valmieras rajonāG. Ābele / 
Ilze Biedriņa    1984.g.Aizsargājamo augu artadņu inventarizācija Alūksnes rajonāG. Ābele /
 Maija Dreimane 1984.g.Vītola L. ģints sistemātika un izplatība 
Ģederts Ieviņš 1984.g. Kritisks pārskats par Eleocharis R. Br. sistemātiku
Silvija Melne   1984.g.Pētījumi par peldošo ezerriekstu (Trapa natans) Pakrates ezerāG. Ābele /
Antons Slišāns 1984.g.Vietējās nozīmes dabas aizsardzības objekti intensīvas zemes apsaimniekošanas apstākļos Balvu rajona Šķilbēnu ciema padomes teritorijāĒ. Dreimanis, Kons. E. Muižarāja, P. Šķēle, M. Drande / A. Slišāns
Inga Straupe               1984.g.Kokaudzes reakcijas dinamika bebru apmetņu tuvumāI. Liepa /
Inta Zepa        1984.g.Aizsargājamo augu atradņu inventarizācija Preiļu rajonāG. Ābele / 
Lelde Mūrniece 1984 Ķērpji apkārtējās vides stāvokļa bioindikatori A.Piterāns (vai ir katedrā ?)
Inese Briede   1985.g.Šķidrmēslu baseinu mikoflora 
Juris Jātnieks   1985.g.Ābeļu šķirņu ražas atkarībā no ekoloģiskajiem faktoriemA. Mauriņš / R. Kondratovičs
Inta Purviņa    1985.g.Kupravas liepu audzes botāniskā lieguma floraG. Ābele / A. Āboliņa
Ingrīda Saliņa 1985.g.Aizsargājamo augu atradņu inventarizācijas rezultāti Gulbenes rajonāG. Ābele / B. Cepurīte
Aija Skinča     1985.g.Floras aizsardzība Liepājas rajonāG. Ābele / 
Lāsma Šēnere 1985.g.Slīteres Valsts rezervāta pļavu floras un veģetācijas pētījumiE. Vimba / I. Fatare
Inese Kaula  1985Latvijas PSR zemju rekultivācija kā dabas aizsardzības pasākums A.Piterāns / (vai ir katedrā ?)
Laila Diega     1986.g.Lopbarības mikoflora Valmieras rajonāE. Vimba / L. Vulfa
Valentīna Galeja 1986.g.Aizsargājamo augu fitocenozes Balvu rajonāE. Vimba / Ģ. Gavrilova
Ineta Grantovska         1986.g.Koka elektropretestības noteikšanas optimizācijaI. Liepa / V. Balodis;Kons. K.Ramans
Baiba Jasjukeviča 1986.g. Lakšu Allium ursionum L. fitocenozes Limbažu rajonā
Līga Krūze      1986.g.Floras aizsardzības problēmas Jelgavas rajonāG. Ābele / 
Evi Kūriņa      1986.g.Aizsargājamo augu atradņu inventarizācijas rezultāti Ventspils rajonā
Māra Pakalne 1986.g.Dažu aizsargājamo orhideju fitocenozes Latvijas PSRE. Vimba / I. Fatare
Gunita Riekstiņa 1986.g.Lapu koku un krūmu dekoratīvās formas Latvijas PSR rietumu rajonosA. Mauriņš / R. Kondratovičs
Skaidrīte Ruskule 1986.g.Gļotsēņu pētījumi Slīteres valsts rezervātāE. Vimba / M. Eipure
Sandra Bērziņa 1986.g.     Rīgas pilsētas lihenoindikācijaA.Piterāns /
Daiga Svars    1986.g.Pētījumi par biotopu ar Schoenus ferrugineusL. Latvijas PSR
Irēna Lagūna   1987.g.Introducētie kokaugi Bauskas Rajona republikāniskās nozīmes aizsargājamos parkosA. Mauriņš / R. Kondratovičs
Daiga Leimane 1987.g.Gaujas nacionālā parka lihenofloraA. Piterāns / A. Āboliņa
Iveta Miķelsone 1987.g.Dažu Cēsu rajona ezeru vaskulāro ūdensaugu flora
Ieva Sērdiene  1987.g.Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) ekoloģiskais profils Krustkalnu rezervātāA. Mauriņš / P. Zālītis
Anita Strode    1987.gFloras aizsardzība Saldus rajonāG. Ābele / 
Inga Strode     1987.g.Teiču valsts rezervāta floras sistemātiska un fitoģeogrāfiska analīzeG. Ābele / 
Baiba Freimane 1987Dāliju kultivāru morfoloģiskās izmaiņas(vai ir katedrā ?)
Ligita Valtere   1987.g.Kalamecu un Markūzu gravu lieguma floras Izpēte
Elita Heniņa   1987Slīteres rezervāta ķērpju flora                          A.Piterāns / (vai ir katedrā?)
Kristīne Lazdiņa         1988.g.Egļu plantāciju stumbru fitomasas un tilpuma matemātisko modeļu izstrādeI.Liepa / K.Ramans
Gunta Marga   1988.g.Miežu embrija kultūras izmantošana dihaploīdu iegūšanaiV. Balodis, Kons. Ī. Rašals / E. Vimba
Ina Lāce                    1989.g.Riežupes dabas parka optimizācijas problēmasK. Ramans /
Inese Meldere  1989.g.Gulbenes rajona saudzes meža kvartālu floraG. Ābele / M. Pakalne
Laila Šica        1989.g.Fitocenozes ar dažādām Latvijas PSR aizsargājamo sēņu sugāmE. Vimba / M. Eipure
Raimonds Vējonis 1989.g.Floras aizsardzība Madonas rajonāG. Ābele / 
Fanija Celma  1990.g.Floras un veģetācijas atjaunošanās Čužupurvā pēc ugunsgrēkaE. Vimba / M. Pakalne
 Baiba Šmite 1990Zemāko augu un sēņu kurss fakultatīvajās nodarbībās skolā 
Andra Korņejeva 1990.g.Floras aizsardzības pilnveidošana Balvu rajonāG. Ābele /
Vija Znotiņa                1991.g.Dažas retas augu asociācijas Ventspils rajona piejūras zāļu un pārejas purvosM.Pakalne / B.Laime
Maija Sila       1992.g.Kartupeļu vēža sēnes Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. izplatības dinamika LatvijāE. Vimba / A. Žeiviniece
Inita Andersone 1993.g.Floras aizsardzība Balvu rajona dažos pagastosG. Ābele / 
Santa Bukava             1993.g.Zināšanu un iemaņu pārbaudes metodes bioloģijas priekšmetā vispārizglītojošā skolāM.Pļavniece /A.Ilziņa
Ilze Doniņa                 1993.g.Epigejisko sūnu sugu pielietojums Jūrmalas mežu ekosistēmu monitoringāG.Brūmelis /
Santa Jurciņa              1993.g.Smilšu grants karjeru bioloģiskās rekultivācijas iespējas Limbažu rajonāA. Bērziņš / K. Ramans
Sandra Poikāne          1993.g.Dažu Rīgas mazo ezeru hidrobioloģiski pētījumiI. Druvietis / M. Leinerte
Ilona Pukste    1993.g.Aizsargājamo augu atradņu inventarizācija Rēzeknes rajonāG. Ābele / 
Jurita Škuta                1993.g.Bruņērču (Acarl oribatei) fauna un ekoloģija priežu lānāV.Spuņģis / M.šternbergs
Normunds Vējonis       1993.g.Madonas rajona aizsargājamo augu atradnesG.Ābele / E.Vimba
Iveta Kozlovska           1994.g.Fitoplanktona sezonālā dinamika Rīgas līcī 1993.gadā B. Kalveka /A. Piterāns
Liene Salmiņa            1994.g.Rucavas apkārtnes zāļu un pārejas purvu veģetācijaM. Pakalne / B. Laime
Jānis Kuklis               1995.g.Briežveidīgo pārnadžu izraisītie bojājumi egļu audzēs atkarībā no egļu zarainībasM. Balodis /
Aina Ezeriņa   1996.g.Paparžu rindas (Polypodiales) inventarizācija Herbarium Latvicum
Ilva Markova               1996.g.Krustkalnu rezervāta ūdenstilpņu un krastu floraV. Kreile / B. Laime
Teika Šķēle                 1996.g.Meteoroloģisko apstākļu ietekme uz īves ikgadējo un sezonālo pieaugumu dinamiku Slīteres rezervētāE. Pēterhofs;Kons. A.Pūliņa / V.Balodis

2. Diplomdarbi krievu val. (1949 – 1996)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Лайма Мелналкснис 1949 г. Геоботаничеслие исследования поименных лугов верховъев реки Салаца
Галина Поспелова 1968 г.Определение диагностической ценности морфологических признаков некоторых видов рода Acer L. с помощью электронно – вычислительной техникиА. Мауринь /
Майя Вытяжкова 1970 г.Цитоэмбриологические исследования осины (Populus tremula L.)Л. Якобсон / 
Василия Дороднова 1970 г.Вопросы охраны природы на уроках биологии в общеобразователъной средней школеЭ. Ланге / 
Арианда Кирхенштейн        1970 г.Цитоэмбриологические исследования форзиции Европейской (Forsythia europaea Deg. Et Bald.)Л. Якобсон / 
Жанна Трифонова 1970 г.Лишайники окрестностей озера Эжу Латвийской ССРА. Питеранс /
Ирина Чистихина 1973 г.Исследования по эволюционной трансформфции видов рода Acer L.А. Мауринь, Б. Тардов /
Галина Поспелова 1975 г.Исследования по определению теплообеспеченности древесных интродуцентов (на примере видов рода Acer L.)А. Мауринь /
Валентина Михайлова           1976 г.Предварителъная диагностика гетерогенности популяции растений А. Мауринь /
Т. Николаева       1977 г.Фондовый гербарий музея природы Латвийской ССР Э. Вимба /
Леонтина Валуева 1980 г.Охрана флоры в Краславском районеГ. Абеле /
Иварс Друвиетис 1980 г.Алгологические исследования в рижском водохранилищеА. Рудзрога / 
Анна Силова       1980 г.Флора ботанического заказника “Греблюкалнс “Г. Абеле /
Т.Кузнецова      1981г.Идентификация годичных колец у деревьев сосны обыкновенной В. Балодис
Людмила Висковатова        1982 г.Исследование жилкования листъев древесных растений с применением телевизищнного анализатораВ. Исаков /
В. Щербакова      1982 г.Особенности растительности субнивального пояса в Северо-Осетинском гос.заповедникеВ. Павлов / 
Л. Тедер               1982 г.Методические исследования по дендроиндикации сосны обыкновеннойВ. Балодис /
Збигнев Мешковский 1983 г.Изменение динамики реакции  древесных растений под влиянием антропогенного воздействияА. Мауринь /
Валентинас-Гаспарас Циртаутас 1984 г.Биоэкологические особенности разведения сосны черной в условиях южной прибалтикиА. Мауринь /
Алла Тропс           1985 г.Онтогенетическая изменчивостъ морфологии листа Alnus incana (L.) Moench. на территории Латвийской ССРВ. Исаков,Конс. Я. Лейшовник /                 Г. Поспелова
Тамара Кирпиченкова 1986 г.Семена сорных растений, выявленные в импортном продоволъственном и фуражнщь зернеГ. Януша, Конс.            Э. Вимба /                      В. Лангенфелъд  
Ирина Оверчук 1987г.Цветковые растения и их классификация на уроках ботаники в 6 классе / методические принципы/В. Лангенфельд, Конс. А. Питеранс /                 С. Кудрявцева
Людмила Смирнова 1988 г.Материалы к микофлоре паразитических грибов ботанического сада АН Латвийской ССРЭ. Вимба /
Инна Далецкая   1992 г.Флора и растительность природного парка ”Даугавас локи”Г. Абеле / Э. Вимба
Екатерина Ковалева 1994 г.Влияние загрязнения атмосферы на состояние здоровья крупного рогатого скота в условиях Латвии (Vides piesārņojuma ietekme uz liellopu veselības stāvokli Latvijas apstākļos)G. Pospelova /              V. Balode
Анита Корнеева 1995 г.Исследование метода очистки производственных сточных вод с использованием модуля  ”Эйкос”.В. Лисков /                     Г. Поспелова
Марина Тарновская 1995 г.Применение холинэстеразы для обнаружения фосфорорганических пестицидовЛудрикс М. / Лайнис Ю.
Наталия Габрушева 1996 г.Исследование уровня иммуноглобулинов классов A, G, M у Латвийских жителей участвовавших в ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭСР. Брувере, Конс.        Г. Поспелова /              В. Балодис
Диана Даугавиете 1996 г.Экологические аспекты производства молочнокислых микроорганизмовВ. Слинько /                  В. Балодис

3. Bakalaura darbi (1994 – 2001)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Raimonds Audzers 1994.g.Kronvalda parka kokaugu  stāvoklis 1993. gadāA Zvirgzds / V. Langenfelds
Ieva Celmiņa 1994.g.Skrundas apkārtnes priežu mežu veģetācijas un augsnes raksturojumsO.Nikodemus / K. Ramans
Ilga Krūmiņa 1994.g.Saslimstība ar onkoloģiskām slimībām ekoloģiski nelabvēlīgos rajonos – Liepājā un VentspilīA. Mārtiņsons / V. Balodis
Gunārs Lācis   1994.g.Ekoloģiski – faunistiskie skrejveboļu (Coleoptera, Carabidae) sugu kompleksu pētījumi Kuldīgas un Jēkabpils rajonu damakšņa tipa mežosM. Cinītis / M. Štrenbergs
Ingrīda Pētersone 1994.g.Mazsalacas pilsētas apstādījumu kokaugiV. Langenfelds / G. Ādamsone
Dace Skujiņa 1994.g.Gaisa ozona piesārņojuma kaitīgās ietekmes noteikšana, izmantojot āboliņa (Trifolium subterraneum) testa kultūruA. Zandmane / M. Vikmane
Marita Volkova 1994.g.Lophodermium ģints sēnes – parastās priedes skujbires izrisītājasE. Vimba, Kons. M. Kilēvica, L. Šica / A. Žeiviniece
Hermanis Arājs 1995.g.Mazais Latvijas koku un krūmu noteicējs     / V. Langenfelds
Baiba Brokere 1995.g.Valkas pilsētas centra apstādījumu estētiskais novērtējumsG.Pospelova / M.Pakalne
Lelde Eņģele 1995.g.Aģes un Aijažu ezeru augstāko ūdensaugu flora un veģetācijaI.Kabucis / A.Žeiviniece 
Pēteris Evarts-Bunders        1995.g.Vītolu (Salix L.) ģints izplatība, sistemātika un ekoloģija Daugavpils rajona ziemeļu daļāR.Cinovskis / V.Balodis
Inese Nāburga 1995.g.Neretas muižas parka dendroloģiskā izpēteG. Pospelova / V. Langenfelds
Diāna Meiere 1995.g.Latvijas aizsargājamo augu mikofloraE.Vimba / A.Piterāns
Ingrīda Puriņa 1995.g.Rīgas līča vasaras fitoplanktona attīstības tendencesM. Balode / A. Piterāns
Zane Deķere 1996.g.Rīgas līča ziemeļu daļas makrofītu floraA. Andrušaitis / A. Piterāns
Gita Kalniņa 1996.g.Rīgas jūras līča rekreācijas zonu ūdens bakteroloģiskais piesārņojumsM Muižniece / L. Vulfa
Iveta Ledaine 1996.g.Sugu sukcesija Rīgas līča fitoplanktonā 1996.gadā antropogēnās slodzes samazināšanās apstākļosB.Kalveka / A.Piterāns
Linda Leja    1996.g.Virši (Calluna Salisb.) un ērikas (Erica L.) Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzāR.Cinovskis / V. Langenfelds
Pēteris Mārtiņsons 1996.g.Priedes sēklaizmetņu analīzes Skrundas RLS starojuma zonā no 1993. līdz 1996. gadamV. Znotiņa / G. Pospelova
Solvita Rubene 1996.g.Vasaras miežu kolekcijas izturības izpēte pret bīstamākajām slimībāmE. Vimba, Kons. S. Kaļiņina /A. Piterāns
Iveta Štāle    1996.g.Notekūdeņu dūņu ķīmiskais sastāvs un to izmantošanaA. Orupe, R. Bendere /     K. Ramans
O. Vinner     1996.g.Materiāli par Lathyrus maritimus (L.) Bigel. (jūrmalas dedestiņas) monitoringu LatvijāE. Vimba / I. Berga
Laila Vītoliņa 1996.g.Dendroloģijas parametrisko metožu pielietošanas iespējas vides kvalitātes analīzei dažādos Latvijas reģionosV. Balodis / K. Ramans
Laura Zariņa 1996.g.Baltijas jūras piekrastes Šķēdes posma flora un veģetācijaB. Laime / E. Vimba
Karina Zazimko 1996.g.Bioloģiskās mācīšanas metodes latviešu valodā 6. klasē vispārizglītojošā skolā ar krievu mācību valoduV. Langenfelds /               A. Žeiviniece
Indra Cekula 1997.g.Skrundas RLS elektromagnētiskā starojuma iedarbības vērtējums pēc imūnglobulīna koncentrācijas perifērajās asinīsV.Balodis / Z.Balode
Ginta Cimdiņa 1997.g.Eko-auditsP.Cimdiņš / V.Znotiņa
Inese Emsiņa 1997.g.Skrundas RLS elektromagnētiskā starojuma iedarbības novērtējums, izmantojot mikrokodolu testuV.Balodis / Z.Balode
Ingūna Gudrupa 1997.g.Euphorbia L. ģints sukulenti telpāmZ.Purne / V. Langenfelds
Rita Onzule  1997.g.Bioloģijas stundas – skolēnu pašapziņas veidotājasI.Kraukle / V. Langenfelds
Ilze Brilte      1998.g.Planktona skropstaiņu (Ciliata) vertikālā sadalījuma izmaiņas daudzdienu stacijā Rīgas līcīE.Boikova /A.Volkova
Andris Kalniņš 1998.g.Parastā ozola (Quercus robur L.) izmantošana dendroekoloģiskiem pētījumiem LatvijāV.Balodis / D.Tjarve
Gunita Majore 1998.g.Optimālā potēšanas un apsakņošanas metodes izstrādāšana ģints Mammillaria sugai ElongataZ.Purne / M.Vikmane
Zanda Muceniece 1998.g.Iedzimto attīstības defektu sastopamība jaundzimušiem LatvijāV.Balodis;Kons.G.Puriņa, D.Ņikitina / Z.Auce  
Guna Ozola  1998.g.Mezozooplanktona diennakts vertikālā sadalījuma izmaiņas Rīgas līcīE.Boikova;Kons. S.Strāķe/     A.Volkova
Guntis Tabors 1998.g.Metālu (Ca, Mg un K) pārvietošanās Hylocomium splendens (Hedw.) BSG sūnās lauka apstākļosG.Brūmelis / T.Selga
Zane Upmane 1998.g.Ilziņas ezera un apkārtējās ainavas apsaimniekošanas plānsV.Znotiņa /A.Piterāns
Egita Zviedre 1998.g.Engures ezera dabas parka dabas rezervāta zonas ūdensaugu flora un veģetācijaĢ. Gavrilova /A. Piterāns
Sarmīte Allika 1999.g.Lunaria rediviva L. izplatība un augu sabiedrības LatvijāE.Vimba / I.Berga
Juris Brūveris 1999.g.Radona kā radioaktīvā piesārņotāja stāvoklis DienvidaustrumlatvijāJ.Tîliks / V.Znotiņa
Ieva Roze     1999.g.Āboliņu Trifolium L. ģints LatvijāV.Šulcs / B.Laime
Santa Saliete 1999.g.Mikrokodolu testsZ.Auce / V.Balodis
Ilona Stūrāne 1999.g.Lielupes ūdeņu piesārņojuma novērtējums pie Jelgavas (laika posms no 1986.-1996.gadam)A.Stabulniece / L.Vulfa
Linda Šneidere 1999.g.Bārbeļu ģints Berberis L. nacionālajā botāniskajā dārzāP.Evarts-Bunders /A.Žeiviniece
Diāna Marga 2000.g.Aiviekstes augšteces palieņu pļavu flora un veģetācijaI.Kabucis / G.Brūmelis
 Liene Brizga 2001.g.Embūtes pagasta Vilku gravas veģetācijaG.Brūmelis/ V.Znotiņa
Laura Ozoliņa 2001.g.Izziņu taka dabas parkā ”Embūtes pauguraine” V.Balodis / B.Laime
Gatis Smiltiņš 2001.g.Ādažu poligona ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiG.Brūmelis;Kons. I.Kabucis /V.Znotiņa

4. Bakalura darbi krievu val. (1995 – 1996)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Жанна Гутко  1995 г.Инвентаризация родов Agrimonia L., Geum L., Potentilla L. в Herbaricum LatvicumГ. Поспелова, Конс.      И. Берба / Э. Вимба
Виктория Липатникова  1996 г.Микрорядерный тест в эритроцитах периферической крови матери и ребенкаЗ.Балоде / В. Балодис

5. Kandidāta darbi (1930 – 1939)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Viktors Muchlenbachs 1930.g.Rīgas dzelzceļu mezgla adventivfloraN.Malta
ArvēdsBriedis                 1933.g.Latvijā atrastās LaboulbenialessēnītesN.Malta
Alīda Sveķis               1935.g.Ulota drummondu (Hvok. et Grev.) Brid.N.Malta
Irma Kalniņš               1935.g.Kastrācijas, pašapputināšanas un krustošanas mēģinājumi ar rozēmA.Zāmelis
Jānis Francis                1936.g.Poliploīdija Chenopodium ģintīK.Ābele
Rasma Lindberga       1937.g.Putekšņu analītiski un stratigrafiskipētījumi Līgatnes Laugas purvā
 Alma Rēvele              1937.g.Novērojumi par Latvijas kopvaiņaglapaino (Sympetalae) augu sakņu simbiozi ar sēnēm
Ēvalds Švinka             1937.g. Chromosomu skaits AmaranthusģintīK.Ābele
Voldemārs Ūsiņš        1938.g.Pētījumi par Evonymus europaea L. un Evonymus verrucosa Scop. mikorizu
Marta Blomnieks        1939.g.Philadelphus sugu un bastardu morfoloģiskias veģetatīvo orgānu salīdzinājums A.Zāmelis, N.Malta, K.Ābele
E. Bluķis                     1939.g. vai arī 1933.g.Pētījumi par dažu sūnu sporu ekoloģijuN.Malta, O.Trebū
Leja Lipchins              1939.g.Pētījumi par Ribes sugu mikorizu 
Zāra Lurje                   1939.g.Augstāko sporaugu sakņu simbioze ar sēnēm
Alma Ozers                1939.g.Saprolegnia monoica Pringsheim un Saprolegnia ferax Pringsheim oogonu attīstība un oosporu dīgšanaK.Ābele, N.Malta, L.Āboliņš
Alma Ozoliņš              1939.g.Latvijas Trapa chromosomu skaitsK.Ābele, N.Malta, L.Āboliņš
Indriļis Peniks             1939.g.Latvijas Universitātes Botāniskā dārza parazitāro sēņu floraK.Ābele, N.Malta, A.Zāmelis

6. Maģistra darbi (1995 – 2001)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Raimonds Vējonis      1995.g.Priekšlikumi Kaņepēnu ezera un tā sateces baseina apsaimniekošanas plānamB.Laime/ E.Vimba
Liene Salmiņa            1996.g.Rietumlatvijas purvu veģetācija 
Pēteris Evarts-Bunders 1997.g.Vītolu ģints izplatība, sistemātika un ekoloģija Daugavpils rajonā
Lelde Eņģele         1997.g.Lādes ezeru ūdensaugu sabiedrībasI.Kabucis/ A.Piterāns (vad. uzrād. kļūdaini; vad. E.Vimba)            
Diāna Meiere        1997.g.Piepju flora un indikatorsugas Latvijas dabisko mežu etalonteritorijāsE.Vimba / A.Piterāns
Zanda Opmane     1997.g.Koksni noārdošās sēnes Rīgas parkos un ielu apstādījumosE.Vimba/ A.Žeiviniece
Ingrīda Puriņa        1997.g.Fitoplanktona pigmentu sadalījums Rīgas līča dienvidu daļas piekrastēE. Boikova / A. Volkova
Liene Ziediņa         1997.g.Meža monitorings un tā aktuālie jautājumi LatvijāM.Laiviņš/ V.Balodis
Alevtīna Leice        1998.g.Hematoloģisko un bioķīmisko izmeklējumu izvērtējums Latvijā dzīvojošiem Černobiļas avārijas seku likvidētājiemR.Brūvere;Kons. V.Balodis / J.Aivars
Indra Cekula           1999.g.Mikrokodolu testa izmantošana onkoloģisko datu analizēšanāZ.Auce / V.Balodis
Zane Deķere         1999.g.Kamolainās kladoforas Cladophora glomerata (L.) Kutz.sezonālā dinamika un saistība ar vides faktoriemA.Andrušaitis
Inese Emsiņa        1999.g.Radiācijas iedarbības novērtējums Černobiļas AES avārijas seku likvidātoriem, izmantjot perifēro asiņu eritrocītu mikrokodolu testuZ.Auce / V.Balodis
Iveta Štāle   1999.g.(2eks.)Notekūdeņu dūņu kvalitatīvais sastāvs un to pielietojumsA.Orupe, R.Bendere;Kons. Dz.Zariņa / V.Znotiņa
Ilze Deniņa             2000.g.Dzeltenās dzegužkurpītes (Cypripedium calceolus) izplatība, biotopi un aizsardzība Latvijā
Linda Leja             2000.g.Zemo dekoratīvo ēriku dzimtas Ericaceae krūmu aklimatizācija LatvijāR. Cinovskis, Dz. Knape / P. Evarts – Bunders
Inese Roze            2000.g.Talsu un Tukuma rajona dižkoki 
Egita Zviedre        2000.g.Engures ezera veģetācija un tās kartēšanaG. Brūmelis / V. Znotiņa
Daina Dzintare      2001.g.Gravu un nogāžu platlapju mežu augu sabiedrības Gaujas nacionālajā parkā un dienvidrietumu LatvijāB.Laime /G.Brūmelis
Ieva Roze               2001.g.Pērkonamoliņu Anthyllis L. ģints Latvijas florāV.Šulcs /A.Piterāns

7. Kursa darbi (1978 – 1999)

Vārds, uzvārdsDarba nosaukumsVadītājs / recenzents
Ērika Ružāne 1978.g.Jūrmalas pilsētas zaļās zonas Jaundubultu apkārtnes bioģeocenotiskā struktūraK.Ramans
Inga Straupe   1984.g.Kokaudzes reakcijas dinamika bebru apmetņu tuvumāI. Liepa /
Marianna Boļilaja 1996.g. Latvijas zoocenoze  (kr.val.)S.Grišanova
Andris Kalniņš 1997.g.Dendroekoloģijas pētījumi pasaulēV.Balodis / K.Kalvišķis
Baiba Kļaviņa 1997.g. Latvijas tauriņziežu vizuālā noteicēja izstrādeV.Balodis / E.Vimba
Līga Krūze       1997.g.GNP Krimuldas apkārtnes ziedaugu floraG.Ābele /
Santa Saliete     1998.g.Skrundas RLS elektromagnētiskā starojuma iedarbības novērtējums, izmantojot interferonus kā imūnsistēmas stāvokļa raksturotājusV.Balodis / 
Ieva Kezika      1999.g.Latvijas saldo ķiršu ģenētisko resursu kolekcijas morfoloģiskā analīzeG.Lācis /