Sanāksmes

Prezentācijas un izskatītie jautājumi LBB sanāksmēs:

2007.

 • Gada augs 2007 – apaļlapu rasene Drosera rotundifolia!
 • Sanāksme 13.02.2007.
  1. Latvijas Dabas fonda projekts „Augu vēstniecība” (I.Salna)
  2. Limnogēno purvu veģetācija Latvijā (L.Salmiņa)
  3. Veģetācijas pētījumi Papes pelēkajās kāpās. Skarainās ģipsenes Gypsophila paniculata ekoloģija (G.Rudzīte)
  4. LBB ceļojošās balvas Gada atradums – 2006 pasniegšana (U.Suško par Najas tenuissima)
 • LBB paplašinātā valdes sēde par Baltijas botāniķu konferenci (L.Salmiņa)
 • LBB pavasara ekskursija uz Vilces dabas parku 26. maijā
 • Sanāksme 28.11.2007.
  1. Informācija par LBB jaunajiem biedriem (L.Salmiņa)
  2. LDF projekta „Augu vēstniecība” rezultāti (I.Salna)
  3. LBB projekta „Reto augu atradņu inventarizācija Kuldīgas un Daugavpils rajonos” rezultāti (N. Kabuce, V.Baroniņa, I.Rēriha, U.Suško)
  4. Gada auga 2008. vēlēšanas – smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia!
  5. LBB ceļojošās balvas Gada atradums – 2007 pasniegšana (L.Enģelei par Polystichum aculeatum)

2006.

 • Gada augs 2006 – jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus!
 • Kopīga sanāksme LDF ar LBB „Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana, atjaunošana un apsaimniekošana” (D.Bojāre, I.Kabucis).
 • Biotehnoloģisko pasākumu izstrādāšana Latvijas izzūdošo augu saglabāšanai in vitro. (D.Kļaviņa, Nacionālais Botāniskais dārzs). Diskusija “Reto un īpaši aizsargājamo augu sugu reintrodukcija ĪADT – par un pret”.

2005.

 • Gada augs – 2005 – meža silpurene Pulsatilla patens!
 • Augu sabiedrības ar meža silpureni Austrumlatvijā (V.Kreile).
 • Ošu mežu daudzveidība Latvijas dienvidu daļā (D.Mangale).
 • Diskusija par ekspertīžu veikšanas procesu, vēstule sastādīšana no LBB Vides ministrijai ar LBB priekšlikumiem ekspertīžu veikšanai.
 • LBB Statūtu grozījumu apspriešana pirms biedrības pārreģistrācijas.
 • Ieskats Gaujas nacionālā parka florā un veģetācijā (I.Čakare, A.Opmanis).
 • LBB Pavasara ekskursija uz Gaujas nacionālo parku.
 • Sabiedrības informācijas un izglītošanas pasākumi dažādos projektos:
  1. Meža attīstība: Ainava. Elementi. Norises. Diska prezentācija (I.Straupe, R.Kazāka)
  2. Teiču un Krustkalnu rezervātu dabas vērtības. Diska prezentācija (A.Namatēva)
 • Ekspedīcija Urālos “Visim” rezervātā (V.Kreile).
 • LBB ceļojošās balvas Gada atradums – 2005 pasniegšana (U.Suško par Carex pilosa).

2004.

 • Gada augs 2004 – bezdelīgactiņa Primula farinosa!
 • Grozījumu MK noteikum Nr. 396. un Nr. 45. sugu pielikumos apspriešana (paplašināta Padomes sanāksme) un ieteikumi Vides ministrijai no LBB.
 • Botānikas un ar to saistīto priekšmetu pasniegšana Latvijas augstskolās:
  1. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē (B.Laime, V.Balodis)
  2. Lauksaimniecības Universitātē (I.Straupe)
  3. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē (M.Laiviņš)
  4. Daugavpils Universitātē (P.Evarts-Bunders)
 • Zālāju aizsardzība Abavas ielejā (I.Kabucis). Pļavu taka “Drubazas”. Čužu purvs. (Brīvdabas sanāksme – ekskursija)
 • Ieskats Latvijas paleobotāniskajos pētījumos (L.Kalniņa).
 • Pilskalnu augu valsts savdabība (M.Laiviņš).
 • Informācija par Planta Europa konferenci Spānijā, Valensijā 2005. g. septembrī (V.Baroniņa, L.Salmiņa).
 • LBB ceļojošās balvas Gada atradums – 2004 pasniegšana (A.Opmanim par Svertia perennis)

2003.

 • Vai Latvijai vajadzīgs Gada augs? Par Gada augu 2003 pirmo reizi biedrības vēsturē tiek izvēlēta – dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus!
 • Latviešu valodas terminoloģisko augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīņu valodā (V.Šulcs)
 • Iespaidi Jaunzēlandē (Ā. Galeniece)
 • Pieredzes apmaiņa mikroliegumu veidošanā, mikroliegumu ekspertu saraksta veidošana (V.Baroniņa)
 • Pļavām un to inventarizācijai veltīta sanāksme:
  1. Sauso kalcifilo zālāju veģetācija Austrumlatvijā un Rietumlatvijā (S.Rūsiņa)
  2. Aiviekstes augšteces pļavu veģetācija un apsaimniekošana (D.Marga)
  3. Dabisko pļavu inventarizācijas projekta (2000.-2002.) rezultāti (I.Kabucis)
  4. Pļavu projekta dalībnieku diapozitīvu skate “Mana pļava”
 • ES fonda LIFE – Nature projektu realizācija Latvijā:
  1. Engures ezera dabas parka aizsardzības plāna ieviešana (I.Račinska)
  2. Piekrastes projekta loma augu sugu un biotopu aizsardzībā (B.Laime)
  3. Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana (I.Vilks, V.Lārmanis)

2002.

 • Jānim Bickim – 125 (E.Vimba)
 • Latvijas delegāti Starptautiskajā veģetācijas zinātnes asociācijas simpozijā Brazīlijā un ieskats Brazīlijas dienvidu daļas veģetācijā (M.Pakalne, S.Jermacāne)
 • EMERALD/Natura 2000 projekts Latvijā:
  1. Jaunākie botāniski nozīmīgie atradumi projekta ietvaros (I.Rēriha, B.Bambe, V.Baroniņa)
  2. Aizsardzībai ieteiktās jaunās teritorijas (L.Salmiņa)
  3. Jaunākās grāmatas “Retie augi” prezentācija (B. Bambe)
 • Planta Europa un augiem nozīmīgās vietas (I.Kabucis)
 • Ieskats Alpu veģetācijā (M.Pakalne)

2001.

 • Biotopu direktīvas biotopi Latvijā (I.Kabucis)
 • Biotopu apsaimniekošanas problēmas organizācijas EUROSITE gadskārtējās sanāksmes gaismā, iespaidi Francijā un Spānijā 2000. gada novembrī (I.Kabucis)
 • Gatavošanās Bioloģiskās daudzveidības konvencijas konsultatīvās padomes sanāksmei – seminārs Vācijā 2001. gada janvārī (I.Kabucis)
 • Iespaidi 10. Starptautiskajā Eiropas Veģetācijas pārskata sanāksmē Itālijā (M.Pakalne, B.Laime, S.Jermacāne)
 • Laimas Tabakas ieguldījums Latvijas botānikas zinātnē (Ģ.Gavrilova)
 • Latvijas floras izpēte gadsimtu mijā (V.Šulcs)
 • Latvijas Botāniķu biedrība un Laima Tabaka (E.Vimba)
 • Laima Tabaka – skolotāja un kolēģe (I.Fatare)
 • Laima Tabaka kā purvu pētniece (M.Pakalne)
 • Ekspedīcija uz Centrālamazoni (G.Noldt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *