Publikācijas

Latvijas Botāniķu biedrības biedru publicētie zinātniski un populārzinātniski raksti par floru un veģetāciju (2016–2021)

Latvijas Botāniķu biedrības biedri pēdējos gados dažādu pētījumu laikā piedalījušies zinātnisku publikāciju sagatavošanā, iesaistoties starptautiskās zinātnieku komandās, piedalījušies arī enciklopēdisku izdevumu (piemēram, Nacionālā enciklopēdija, enciklopēdija Latvija – Zeme, Daba, Tauta, Valsts) šķirkļu un monogrāfiju sagatavošanā, kas šeit nav iekļauti.

Sagatavojusi Agnese Priede

 

Apolinarska K., Obramska M., Aunina L., Gałka M. 2018. Response of the aquatic plants and mollusc communities in Lake Kojle (central Europe) to climatic changes between 250 BCE and 1550 CE. Aquatic Botany 47: 35–45, https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2018.04.004

Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. 2016. Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts. Akadēmiskais apgāds “Saule”, Daugavpils.

Belogrudova I., Grauda D., Lapiņa L., Jakobsone G., Roze D., Ornicāns R., Fokina O., Rashal I. 2018. Genetic Diversity of Liparis loeselii in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Volume 72, 341–348, DOI: 10.2478/prolas-2018-0042

Brūmelis G., Rieksta J., Zviedre E., Ikauniece S. 2020. Ecological restoration by canopy thinning in a Quercus robur forest can cause development of a dense shrub layer. Environmental and Experimental Biology 18: 77–82, http://doi.org/10.22364/eeb.18.07

Brūmelis G., Zviedre E., Dauškane I., Treimane A., Ikauniece S., Grebeža A. 2019. Habitat restoration of coniferous forests on glaciofluvial eskers – four-year results. Environmental and Experimental Biology 17: 9–14, DOI: 10.22364/eeb.17.03

Cepurīte B., Rūrāne I. 2017. Ciesu ģints (Calamagrostis Adans.) Latvijas florā: morfoloģija, ekoloģija un izplatība. Latvijas Veģetācija 26: 151–168.

Degtjarenko P., Mark K., Moisejevs R., Himelbrant D., Stepanchikova I., Tsurykau A., Randlane T., Scheidegger C. 2020. Low genetic differentiation between apotheciate Usnea florida and sorediate Usnea subfloridana (Parmeliaceae, Ascomycota) based on microsatellite data. Fungal Biology 124 (10): 892–902.

Degtjarenko P., Moisejevs R. 2020. Revision of the genus Cetrelia (Lichenised Ascomycota) in Latvia. Botanica 26 (1): 88–94.

Dokane K., Megre D., Roze D., Strode L. 2018. Effect of environmental factors on chlorophyll a fluorescence of the fen orchid Liparis loeselii in European Union priority protected habitat 7210* Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae. Rend. Fis. Acc. Lincei 29: 375–381, DOI: 10.1007/s12210-018-0699-2

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Bojāre A., Krasnopoļska D., Nitcis M. 2016. Native bugseed species Corispermum intermedium Schweigg and alien Corispermum pallasii Steven in coastal habitats of Latvia – new knowledges of distribution and invasions. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 16 (2): 165–174.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Suško U., Nitcis M. 2017. Dabas lieguma “Sasaļu mežs” vaskulāro augu flora. Latvijas Veģetācija 26: 29–51.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G. 2017. The flora of vascular plants in the nature reserve „Pašuliene Forest”. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 17 (2): 263–276.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G. 2018. Androsace elongata L. (Primulaceae), a new species for the Baltic States. Thaiszia – Journal of Botany 28 (2): 103–110.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Suško U. 2018. Jaunas reto un aizsargājamo vaskulāro augu sugu atradnes aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”. Latvijas Veģetācija 28: 87–102.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G. 2019. Carex stenophylla Wahlenb. (Cyperaceae) a new species for the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 19 (2): 273–277.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G. 2018. New knowledge about species of the genus Chaerophyllum (Apiaceae) in Latvia. Botanica 24 (2): 115–123.

Evarts-Bunders P., Bojāre A. 2020. Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don – a new invasive plant species for the flora of Baltic States. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 20 (1): 55–60.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Medne M., Krasnopoļska D., Bojāre A., Svilāne I. 2020. The genus Corispermum L. (Amaranthaceae) in the Baltic States. Botanica 26 (1): 61–75, https://doi.org/10.2478/botlit-2020-0006

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G. 2020. Development and approbation of methodology for monitoring invasive plant species: the case of Latvia. Thaiszia – Journal of Botany 30 (1): 59–79, https://doi.org/10.33542/TJB2020-1-05

Gałka M., Aunina L., Tobolski K., Feurdean A. 2016. Development of Rich Fen on the SE Baltic Coast, Latvia, during the Last 7500 Years, Using Paleoecological Proxies: Implications for Plant Community Development and Paleoclimatic Research. Wetlands 36: 689–703, DOI 10.1007/s13157-016-0779-y

Gerra-Inohosa L., Laiviņš M. 2016. Ķērpji un sūnas meža ekosistēmā. Latvijas Veģetācija 25: 5–22.

Gerra-Inohosa L. 2018. Saistība starp epifītu daudzveidību un koku sugu mežaudzēs ar parasto osi Fraxinus excelsior. Latvijas Veģetācija 28: 75–85.

Gustiņa L. 2016. Zālāju apsaimniekošanas vēsture Latvijā. Latvijas Veģetācija 25: 65–79.

Kluša J. 2016. Vai pazīsti Daugavu. Vides Vēstis, rudens 05/2016.

Kluša J. 2016. Gada sūna – parastā straussūna. Vides Vēstis, pavasaris 02/2016.

Kluša J. 2016. Gada greznums – purva atālene. Vides Vēstis, ražas vasara 04/2016.

Kluša J. 2016. Gada sūna 2016 – parastā straussūna, atskats par paveikto, Dabasdati.lv, 2016. g. decembris.

Kluša J. 2016. Gada augs 2016 – purva atālene, gada kopsavilkums, Dabasdati.lv, 2016. g. decembris.

Kluša J. 2016. Ošlapu kļava – skaistums vai posts? Vides Vēstis, pavasaris 02/2016.

Kluša J. 2017. Kā atšķirt vīksnas no gobām, Dabasdati.lv, 2017. g. aprīlis.

Kluša J. 2017. Kā noteikt ziedaugus?, Dabasdati.lv, 2017. g. jūnijs.

Kluša J. 2017. Teiču dabas rezervātam – 35. Vides Vēstis, rudens/03/2017.

Kluša J. 2017. Ķemeru nacionālajam parkam – 20. Vides Vēstis, vasara/02/2017.

Kluša J. 2018. Atrast jaunu dižozolu. Vides Vēstis, rudens 02/2018.

Kluša J. 2018. Diži koki ir mājvieta daudziem, Vides Vēstis, vasara 01/2018.

Kluša J. 2019. Zvagulis un citi liekēži. Vides Vēstis, vasara 02/2019: 17–25.

Kluša J. 2019. Dabas retumi purviņā pie Engures ezera. Vides Vēstis, rudens 03/2019: 24–29.

Kļaviņa D., Dauškane I., Šmite D. 2018. Dzeltenās dzegužkurpītes un Sibīrijas mēlziedes demogrāfija un ekoloģija. Grām.: Aigars J. (galv. red.) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. Sauszemes vide. Aizsargājamās augu sugas un to biotopi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 66.–69. lpp.

Kļaviņa D., Kļaviņa D. 2018. Ex situ conservation of endangered plant species of Latvia by slow growth storage. Environmental and Experimental Biology 16: 129–138.

Kļaviņa D., Šmite D., Laiviņš M. 2019. Ruiša pūķgalves Dracocephalum ruyschiana L. reintrodukcija Lielajos Kangaros. Latvijas Veģetācija 29: 45–58.

Krasņevska N., Grauda D., Kļaviņa D., Rashal I. 2017. Endopolyploidy of endangered plant species Ligularia sibirica in different environments. Environment. Techology. Resources, Rezekne, Latvia. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Coference. Volume I, 161–164.

Krasnopoļska D. 2017. Dagdas pilsētas vaskulāro augu flora. Latvijas Veģetācija 26: 95–113.

Krasnopoļska D., Evarts-Bunders P., Svilāne I. 2020. Contribution to knowledge of genus Agrimonia L. (Rosaceae) in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 20 (1): 47–53.

Kupča L., Rūsiņa S. 2016. Sauso zālāju biotopu aizsardzības stāvoklis dabas parkā “Abavas senleja”. Latvijas Veģetācija 25: 81–104.

Laiviņš M., Gerra-Inohosa L., Pušpure L. 2016. Sauso mezofīto priežu mežu zemsedzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: pirmais gads pēc meždegām. Latvijas Veģetācija 25: 49–63.

Laiviņš M. 2017. Parastās kļavas Acer platanoides un platlapu liepas Tilia platyphyllos augu sabiedrības Bārtas upes ielejā. Latvijas Veģetācija 26: 115–123.

Laiviņš M., Pušpure I. 2017. Sausās mezotrofās priedes mežaudzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: otrais gads pēc meždegas. Latvijas Veģetācija 26: 5–27.

Laiviņš M., Čekstere G. 2018. Augtenes hipereitrofikācija jūras kraukļu Phalacrocorax carbo koloniju dzīvotnēs Kaņiera ezera Ābeļu un Egļu salās. Latvijas Veģetācija 28: 103–120.

Laiviņš M., Kalvīte Z., Kļaviņš I., Kaupe D., Matisone I., Kārkliņa I., Šmits A. 2019. Sausas mezotrofas priedes mežaudzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: trešais gads pēc meždegas. Latvijas Veģetācija 29: 5–32.

Laiviņš M., Priede A., Pušpure I. 2016. Spread of Hymenoscyphus fraxineus in Latvia: analysis based on dynamics of young ash stands. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Volume 70, 124–130, doi: 10.1515/prolas-2016-0020

Liepiņa L. 2017. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sūnu sugas Latvijā. Metodiskais materiāls LVAF projekta “Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinotjaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem”, Nr. 1-08/171/2017 ietvaros.

Megre D., Roze D., Dokane K., Jakobsone G., Karlovska A. 2018. Survival of an endangered orchid Liparis loeselii in habitats with different water level fluctuations. Pol. J. Ecol., 66: 126–138, DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.2.004

Megre D., Roze D., Dokāne K., Strode L., Jakobsone G., Bojāre A. 2018. Dižā aslape un Lēzela lipare. Grām.: Aigars J. (galv. red.) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. Sauszemes vide. Aizsargājamās augu sugas un to biotopi. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 63.–66. lpp.

Megre D., Dokāne K., Roze D., Strode L. 2017. Effect of environmental factors on growth and physiological status of generative shoots of Cladium mariscus in a protected calcareous fen habitat. Environmental and Experimental Biology 2: 137–142, DOI: 10.22364/eeb.15.12

Mežaka, A., Priede A., Dobkeviča L., Bader M. Y. 2018. Environmental controls of raised-bog vegetation in the Baltic boreo-nemoral zone. Folia Geobotanica, DOI 10.1007/s12224-017-9305-0

Mežaka A., Liepiņa L., Strazdiņa L., Oļehnoviča E., Piterāns A. 2018. Bryophyte and lichen distribution in urban forests of Riga city limits. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 18 (2): 255–271.

Mežaka A., Kirillova J. 2019. Epiphytic bryophytes and lichens and their functional trait relationships with host characteristics in the Lūznava manor park. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 19 (2) 2019: 241–251.

Medne M. 2019. Sekstainais nārbulis Melampyrum cristatum L. Latvijā. Latvijas Veģetācija 29: 83–88.

Moisejevs R. 2016. Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem. SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Daugavpils Universitāte, 70 lpp.

Moisejevs R. 2017. Lichens and allied fungi new for Latvia. Folia Cryptogamica Estonica 54: 9–12.

Moisejevs R., Degtjarenko P. 2017. Four species of saxicolous lichenized fungi new to Latvia. Botanica Lithuanica 23 (1): 68–70.

Moisejevs R., Puzule V., Piterāns A., Mežaka A. 2017. New record of Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. in Latvia with notes on species distribution in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 17(2): 217–220.

Moisejevs R., Motiejūnaitė J., Lõhmus P. 2019. Lichen assemblages on Scots pine stumps and fine woody debris in hemiboreal post-harvest sites: the impact of site age and green tree retention. Nova Hedwigia 109: 247–266.

Moisejevs R., Degtjarenko P., Motiejūnaitė J., Piterāns A. and Stepanova D. 2019. New records of lichens and lichenicolous fungi from Latvia, with a list of lichenicolous fungi reported from Latvia. Lindbergia 2019 (1), https://doi.org/10.25227/linbg.01119

Motiejūnaitė J., Chesnokov S. V., Czarnota P., Gagarina L.V., Frolov I., Himelbrant, D.,Konoreva L. A., Kubiak D., Kukwa M., Moisejevs R., Stepanchikova I., Suija A., Tagirdzhanova G., Thell A., Tsurykau A. 2016. Ninety-one species of lichens and allied fungi new to Latvia with a list of additional records from Kurzeme. Herzogia 29 (1): 143–163.

Nāburga I., Evarts-Bunders P. 2019. Status of some escaped ornament perennials in the flora of Latvia. Botanica 25 (2): 131–144, https://doi.org/10.2478/botlit-2019-0015

Pakalne M., Priede A., Grīnberga L. 2019. Spontaneous revegetation in cutaway peatlands in Latvia: Priede A., Gancone A. (eds.) 2019. Sustainable and responsible after-use of peat extraction areas. Baltijas krasti, Riga, pp. 102–121.

Priede A., Mežaka A. 2016. Invasion of the alien moss Campylopus introflexus in cutaway peatlands. Herzogia 29 (1): 35–51, /doi.org/10.13158/heia.29.1.2016.35

Priede A., Mežaka A., Dobkeviča L., Grīnberga L. 2016. Spontaneous revegetation of cutaway fens: can it result in valuable habitats? Mires and Peat 18: 1–14, DOI: 10.19189/MaP.2016.OMB.220

Priede A. 2017. Ķemeru Nacionālā parka flora: vaskulārie augi. Ķemeru Nacionālā parka fonds, Ķemeri.

Priede A. 2018. Invazīvās augu sugas Latvijā. Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Grām.: Ščerbinskis V. (galv. red.) Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 208. lpp.

Reķe A., Rūsiņa S., Gavrilova Ģ., Priede, A., Laime B., Auniņa L., Šulcs V., Kreile V., 2016. Vaskulāro augu floras izplatības izmaiņas Bērzciema apkārtnē pēdējo 20 gadu laikā. Latvijas Veģetācija 25: 23–48.

Roze D. 2018. Plants and gardens in memory stories of Latvian exile. DU Humanitārās fakultātes XXVII Starptautisko Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XXI. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 316–322. lpp.

Roze D., Smiltniece E. 2017. “Latviskie” augi Ogres pilsētas kultūrainavā. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XX. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 326–333. lpp.

Rūrāne I., Evarts-Bunders P., Nitcis M. 2018. Distribution trends of some species of the Brassicaceae family in Latvia. Botanica 24 (2): 124–131, https://doi.org/10.2478/botlit-2018-0012

Rūrāne, I. I., Roze, 2018. Barbarea arcuata as a potentially expansive species in agricultural landscapes in Latvia. Research for Rural Development 2018, Annual 24thInternational Scientific Conference Proceedings, 7–11, doi: 10.22616/rrd.24.2018.044

Rūrāne I., Roze I. 2019. Genus Lepidium L. in the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 19 (2): 191–198.

Rūsiņa S., Bahmanis D., Sāmīte D., Galniece B. 2018. Meža cūku rakumu un to nolīdzināšanas ietekme uz sauso zālāju augu sugu daudzveidību. Latvijas Veģetācija 28: 35–57.

Strazdiņa L. 2018. Epifītiskās sūnas un ķērpji parastā skābarža Carpinus betulus mežos Latvijā. Latvijas Veģetācija 28: 59–74.

Strazdiņa L., Kluša J., Klušs A., Leimanis I., Opmanis A. 2019. Krimuldas mežaparka dabas retumi. Latvijas Veģetācija 29: 59–76.

Strazdiņa L., Kluša J., Leimanis I., Opmanis A. 2017. Latvijā jaunatklāto un reto sūnu un sēņu taksonu atradumi 2016. gadā. Latvijas Veģetācija 26: 125–150.

Suija A., Jüriado I., Lõhmus P., Moisejevs R., Motiejūnaitė J., Tsurykau A., Kukwa M. 2020. Where the interesting species grow – remarkable records of lichens and lichenicolous fungi found during a Nordic Lichen Society meeting in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica 57: 73–84.

Suško U. 2017. Odumovas ezera makrofītu flora. Latvijas Veģetācija 26: 53–94.

Štikāne K., Brūmelis G., Piterāns A., Moisejevs R. 2017. Epiphytic lichen diversity in broadleaved tree forests in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 17 (1): 123–132.