“Latvijas Veģetācija”

Žurnāls „Latvijas Veģetācija” tiek izdots kopš 1998. gada. Tā izdošanu no paša sākuma organizē un turpina vadīt profesors Māris Laiviņš. Pirmie numuri tika sagatavoti Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Bioģeogrāfijas laboratorijā, vēlāk Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā. Pašlaik tā izdošana nonākusi Latvijas valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. Šis ir vienīgais Latvijā izdotais veģetācijas un floras izpētei veltītais zinātniskais žurnāls pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Žurnālā gadu gaitā publicēti raksti par pētījumiem fitosocioloģijā, ekoloģijā, horoloģijā un augu ģenētikā. Publikācijas sarakstītas par Latvijas veģetācijas un floras pētījumiem, atsevišķu sugu un ģinšu taksonomijas un sistemātikas analīzi un citām tēmām. Publicētas arī vairākas monogrāfijas, kā arī daudz rakstu veltīts Latvijas floras un veģetācijas pētniekiem.

Visi līdz šim izdotie “Latvijas Veģetācijas” numuri pieejami “Silavas” mājaslapā:  https://www.silava.lv/pakalpojumi/latvijas-vegetacija

Šeit atrodamas norādes autoriem, kā noformēt iesniedzamos rakstus.

Lejāk jūs atradīsiet satura rādītājus un saites uz PDF failiem žurnāla 1. – 23. nummuram.

Nr. 23 (2012)

 • Medene A. Engures ezera sateces baseina mežu struktūra un dinamika [Dynamics and structure of forest in catchment area of the Lake Engure], 5-17.
 • Laiviņš M., Rūsiņa S., Medene A., Gavrilova Ģ., Āboliņa A. Augāja stabilizācija Engures ezera sateces baseinā. 1. Kalcifītās augu sabiedrības [Stabilization of vegetation in catchment area of the Lake Engure. 1. Calcareous plant communities], 21-56.
 • Kreile V. Engures ezera sateces baseina nosusināto mežu attīstības tendences [Development tendencies of drained forests in the Engure Lake drainag basin], 83-95.
 • Priede A. Kserofītās un mezofītās zālāju un mežmalu augu sabiedrības ceļmalās Engures ezera sateces baseinā [Xerophytic and mesophytic grassland and forest fringe plant communities on roadsides in Engure Lake catchment area], 119-135.
 • Laime B., Tjarve D. Jūras piekrastes augu sabeidrības uz sanesumu joslām Engures ezera dabas parkā [Coastal plant communities of drift lines in the Lake Engure Nature Park, Latvia], 137-150.
 • Grīnberga L., Zviedre E. Engures ezera sateces baseina mazo ezeru floristiski ekoloģiskais raksturojums [Floristic and ecological characterization of small lakes in the catchment of Engure Lake], 153-163.

Nr. 22 (2012)

 • Medene A. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.) Ard. izplatība Latvijā [Dynamics of the geographical distribution of Sesleria caerulea (L.) Ard. in Latvia], 5-28.
 • Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Romanceviča N., Brutāne K., Novicka I., Nitcis M. Retās antropofītās sugas Daugavpils pilsētas florā [Rare anthropophytes in the flora of Daugavpils City], 29-43.
 • Gustiņa L. Kserotermofītā augāja rakstursugu izplatība Zemgales līdzenuma mazo upju ielejās [Distribution of indicator species of xerothermic vegetation in the valleys of small rivers of the Zemgale Lowland], 45-79.
 • Briede L., Rūsiņa S., Gustiņa L., Čakare I. Dabisko zālāju daudzveidība un dinamika Gaujas nacionālajā parkā [Diversity and dyamics of semi-natural grasslands in the Gauja National Park], 81-104.
 • Laiviņš M., Medene A. Vaskulāro augu floras monitorings Ogresgala pagastā un Ogres pilsētā [Monitoring of vascular plants in Ogresgals municipality and the city of Ogre], 105-116.
 • Namatēva A. Mikroainavu telpiskais izvietojums augstajos purvos ar vienu vai vairākiem purva kupoliem Austrumlatvijas zemienē [Spatial patterns of microlandscapes in the raised bogs with one or several bog domes of the Austrumlatvija Lowland], 123-138.
 • Laiviņš M. Baltā vītola Salicetum albae augu sabiedrības Daugavas grīvā Kurpnieku salā [Plant community of Salicetum albae on Kurpnieku Islet at Daugava River mouth], 139-143.

Nr. 21 (2010)

 • Jurševska G., Evarts-Bunders P. Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā [Taxons of genus Tilia L. in Latvia], 5-28.
 • Priede A. Terminoloģijas lietojums invazīvo augu sugu izpētē: problēmas un iespējamie risinājumi [Use of terminology in studies of invasive alien plants: problems and possible solutions], 29-40.
 • Laiviņš M. Svešzemju platlapu sugu (Fagus sylvatica, Quercus rubra, Juglans ailanthifolia) augu sabiedrības Latvijā [Plant communities of alien broad-leaved species Fagus sylvatica, Quercus rubra and Juglans ailanthifolia in Latvia], 41-72.
 • Medene A. Populāri zinātnisks ilustrēts mēnešraksts Daba [Scientific illustrated monthly magazine Daba], 91-100.
 • Suško U., Evarts-Bunders P. Botānisko pētījumu vēsture Dienvidaustrumlatvijā [The history of botanical investigations in South-east Latvia], 101-12.

Īsi ziņojumi 

 • Gudžinskas Z., Krampis I., Laiviņš M. Spread of Carex pilosa Scop. in Latvia and Lithuania [Carex pilosa Scop. izplatīšanās Latvijā un Lietuvā], 127-132.
 • Dzalba I. Āmuļa (Viscum album L.) izplatība dinamika Gaviezes pagastā [Distribution dynamis of mistletoe (Viscum album L.) in Gavieze parish], 137-140. 

Personālijas

 • Laiviņš M. Sveicam Ģertrūdi Gavrilovu, 141-164.
 • Laiviņš M. Maija Bice, 165-167.

Nr. 20 (2009)

 • Čekstere G. Rīgas centra ielu apstādījumu ekoloģiskais stāvoklis [The ecological status of Riga’s Street Greenery], 138 lpp.

Nr. 19 (2009)

 • Salmiņa L. Limnogēno purvu veģetācija Latvijā [Limnogenous mire vegetation in Latvia], 193 lpp.

Nr. 18 (2009)

 • Žuka A., Šķipars V., Veinberga I., Gailis A., Ruņģis D. Āra bērza Betula pendula Roth Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības novērtējums [Assessment of genetic diversity in Latvian silver birch Betula pendula Roth populations], 5-12.
 • Ieviņa B., Rostoks N., Ieviņš Ģ. Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum L. Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības analīze [Genetic diversity in Latvian populations of sea holy Eryngium maritimum L.], 13-24.
 • Laiviņš M., Gavrilova Ģ. Ventspils un Daugavpils vaskulāro augu floras bioģeogrāfiskā analīze [Biogeographial analysisof vascular plant flora in Ventspils and Daugavpils cities], 25-64.
 • Mežaka A., Strazdiņa L., Madžule L., Liepiņa L., Znotiņa V., Brūmelis G., Piterāns A., Hultengren S. Bryophytes and lichen flora in relation to habitat characteristics in Moricsala Nature Reserve, Latvia [Moricsalas dabas rezervāta sūnu un ķērpju flora saistībā ar augsnes īpašībām], 65-88.
 • Laiviņš M. Robežsugu horoloģiskā analīze un veģetācijas migrācija Latvijā [Chorological analysis of the range-margin species and migration of vegetation in Latvia], 89-106.
 • Daija P. Johans Kristiāns Šubarts (1734-1787) latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē [Johann Christian Schubart (1734-1787) in the history of Latvian popular science literature], 107-114.

Īsi ziņojumi

 • Laiviņš M. Ilmāra Riekstiņa pētījumi par Latvijas augāju [Ilmārs Riekstiņš – researcher of vegetation in Latvia], 115-123.

Nr. 17 (2008)

 • Priede A. Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā [Distribution of invasive non-native plant species in Latvia], 149 lpp.

Nr. 16 (2008)

 • Roze I. Dedestiņu (Lathyrus L.) ģints Latvijas florā [Peas (Lathyrus L.) in flora of Latvia], 5-18.
 • Mežaka A., Strazdiņa L., Piterāns A., Brūmelis G. Epifītu flora un ekoloģija Dārznīcas pilskalnā [Flora and ecology of epiphytes in Dārznīcas castle mound], 19-34.
 • Daija P. Neparasta lappuse latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē [An extraordinary page in the history of Latvian popular science literature], 35-44.
 • Laiviņš M. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. naturalizēšanās Latvijā [Naturalization of Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. in Latvia], 45-60.

Īsi ziņojumi

 • Bambe B. Brioloģei Austrai Āboliņai – 75, 61-86.
 • Laiviņš M. Mežzinātnieka Pētera Zālīša publikāciju analīze, 87-90.
 • Daija P. Johans Volfgangs Gēte un dabaszinātnes, 91-93.

Nr. 15 (2007)

 • Ievads
 • Bice M., Knape Dz., Bondare I., Šmite D. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Tukums district], 7-54.
 • Bice M., Knape I., Šmite D. Valkas rajona dendroloģiski stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valka district], 55-76.
 • Bice M., Knape I., Šmite D. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valiera district], 77-105.
 • Bice M., Bondare I., Knape I., Šmite D. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects in Ventspils district], 105-133.

Nr. 14 (2007)

 • Dravniece A. Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā [Oceanic and continental air masses over Latvia], 135 lpp.

Nr. 13 (2007)

 • Roze I. Tragantzirņu (Astragalus L.) ģints Latvijas florā [Milk-vetch Astragalus L. in flora of Latvia], 5-16.
 • Roze I. Āboliņu (Trifolium L.) ģints Latvijas florā [Clover Trifolium L. in flora of Latvia], 17-32.
 • Brūvelis A. Sea buckthorn Hippophaë rhamnoides L. – taxonomy, distribution and introduction in Baltic States, 33-38.
 • Rēriha I. Moricsalas dabas rezervāta vaskulāro augu flora un tās dinamika [Vascular plant flora and its changes in the Moricsala Nature Reserve], 39-64.
 • Priede A., Laiviņš M. Austrumu dižpērkones Bunias orientalis L. naturalizācija un fitosocioloģija Latvijā [Naturalisation and phytosociology of Bunias orientalis L. in Latvia], 65-89.
 • Daija P. Ieskats 18. un 19. gs. mijas latviešu populārzinātniskajā literatūrā par dabu. (Matiāss Stobe un žurnāls „Latviska Gada Grāmata” [An insight into the Latvian popular-science literature about nature at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century (Matthias Stobbe and the journal „Latviska Gada Grāmata” („Latvian Annual”)], 89-100.
 • Berga I. Gaidas Ābeles 50 gadi botānikā [Gaida Ābele and her 50 years in botany], 101-114.
 • Laiviņš M. A. Jaunputniņa idejas dabas rajonēšanā un augu ģeogrāfijā. A. Jaunputniņa bibliogrāfija [A. Jaunputniņš’s ideas in nature regioning and in plant geography. A. Jaunputniņš’s bibliography], 115-124.
 • Āboltiņš O. Aleksandra Jaunputniņš (1904-1974) un ģeomorfoloģiskie pētījumi Latvijā [Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974) and geomorphological investigations in Latvia], 125-128.
 • Rove I. Jūru un okeānu krastu pastāvība un mainība (8. starptautiskā konference Littoral 2006) [8th international conference Littoral 2006], 129-130.

Nr. 12 (2007)

 • Rūsiņa S. Latvijas mezofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības [Diversity and contact communities of mesophytic and xerohpytic grasslands in Latvia], 241 lpp.

Nr. 11 (2006)

 • Bice M., Knape Dz., Bondare I., Šmite D. Rīgas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Riga district], 7-53.
 • Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. Saldus rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Saldus district], 54-91.
 • Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. Talsu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Talsu district], 92-135.

Nr. 10 (2005)

 • Gavrilova Ģ., Krampis I., Laiviņš M. Engures ezera dabas parka floras atlants. Vaskulārie augi [Atlas of the Lake Engure Nature Park. Vascular plants], 220 lpp.

Nr. 9 (2005)

 • Ievads, 5-6.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. Ogres rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre district], 7-33.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D. Preiļu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Preiļi district], 35-59.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D. Rēzeknes rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Rēzekne district], 61-93.

Nr. 8 (2004)

 • Laiviņš M. Dendrofloras inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos un parkos [Inventory of dendroflora in dendrological objects], 5-6.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Evarts-Bunders P. Aizkraukles rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Aizkraukle District], 7-36.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D. Limbažu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Limbaži district], 37-84.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Evarts-Bunders P. Ludzas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ludza district], 85-101.

Nr. 7 (2003)

 • Šulcs V. Latviešu valodas augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīņu valodā [Conformity of the Latvian plant names with their respective Latin names], 5-14.
 • Roze I. Pērkoņamoliņa Anthyllis L. ģints Latvijas florā [Kidney vetch Anthyllis L. in flora of Latvia], 15-32.
 • Rūsiņa S. Neļķu aira Aira caryophyllea L. Latvijā [Aira caryophyllea L. in Latvia], 33-45.
 • Laiviņš M., Gavrilova Ģ. Neofītās Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowskyi sabiedrības Latvijā [Heracleum sosnowskyi in Latvia: sociology, ecology and distribution], 45-67.
 • Bambe B. Die Vegetation des Teiči-Moores [Teiču purva veģetācija], 67-85.
 • Šulcs V., Bērziņa G., Deķere Z., Ēdelmane I. Mauragu Hieracium un pamauragu Pilosella terminoloģiskie sugu nosaukumi latviešu valodā [Latvian terminological names of Hieracium and Pilosella species], 85-94.
 • Svilāns A. Invazīvie citzemju taksoni Latvijā (diskutējamie jautājumi) [Invasive foreign taxa in Latvia – controversial questions], 95-104.
 • Salmiņa L. Ūdens un veģetācija. Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācija 46. Simpozijs Neapolē, Itālijā [Water and Vegetation – 46th Symposium of International Association of Vegetation Science, Napoli, Italy], 105-106.

Nr. 6 (2003)

 •  Laiviņš M. Priekšvārds, 5-6.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. Liepājas rajona koki un krūmi [Trees and shrubs of Liepāja region], 7-56.
 • Knape Dz. Raimons Cinovsksis (1930-1998). Publicēto darbu saraksts [Raimons Cinovskis (1930-1998). List of publications], 57-74.

Nr. 5 (2002)

 • Laiviņš M. Priekšvārds, 5.
 • Meiere D. Latvijas piepju konspekts [Checklist of Polyphores of Latvia], 7-42.
 • Dāniele [Avota] I., Krastiņa I. Latvijas cepurīšu sēņu (Agricales s.l.) konspekts [Checklist of Agaricoid and Boletoid fungi (Agricales s.l.) of Latvia], 43-174.

Nr. 4 (2001)

 • Laiviņš M. Priekšvārds, 5.
 • Zviedre E. Engures ezera mieturaļģu veģetācija [The Charophyta vegetation of Lake Engures], 7-16.
 • Pakalne M., Čakare I. Spring vegetation in the Gauja National Park [Avoksnāju veģetācija Gaujas nacionālajā parkā], 17-36.
 • Ofkante D. Baltijas jūras pludmales un primāro kāpu augu sabiedrības Kurzemes piekrastē [Beach and primary dune vegetation of the Baltic Sea coast in Kurzeme, Latvia], 35-50.
 • Jermacāne S., Laiviņš M. Dry calcareous dolomite outcrop and grassland communities on the Daugava River bank near „Dzelmes” [Sausās kalcifītās dolomīta atsegumu un zālāju sabiedrības Daugavas krastā pie „Dzelmēm”], 51-70.
 • Kreile V. Teiču dabas rezervāta egļu meži minerālaugsnēs [Spruce forests on mineral soils in the Teiču Nature Reserve], 71-80.
 • Bambe B. Dabas lieguma „Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu” flora un veģetācija [Flora and vegetation of the Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve], 81-104.
 • Āboliņa A., Bambe B. Sūnu flora dabas liegumā „Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu” [Bryoflora in the „Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve”], 105-114.
 • Jermacāne S., Laiviņš M. Latvijā aprakstīto augu sabiedrību sintaksonu saraksts [List of syntaxa described in Latvia], 115-132.
 • Laiviņš M. Jāņa Ilstera (1851-1889) idejas augu ģeogrāfijā un bibliogrāfija [Bibliography of Jānis Ilsters (1851-1889) and his ideas in plant geography], 133-139.

Nr. 3 (2001)

 • Piterāns A. Latvijas ķērpju konspekts [Checklist of the lichens of Latvia], 5-46.
 • Āboliņa A. Latvijas sūnu saraksts [List of bryophytes of Latvia], 47- 87.

Nr. 2 (1999) https://www.silava.lv/images/articles/Latvijas-Vegetacija/1999-02/1999-LatVeg-2.pdf

 • Laiviņš M. Priekšvārds, 5-6.
 • Laiviņš M., Jermacāne S. Neofītās laimiņu (Sedum L.) un dievkrēsliņu (Euphorbia L.) sabiedrības Latvijā [Neophytic Sedum L. and Euphorbia L. communities in Latvia], 7-28.
 • Jermacāne S. Smaržzāles-parastās smilgas sabiedrību Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 klasifikācija un ekoloģija Latvijā (Piejūras zemiene, Austrumlatgale, Vidzemes augstiene) [Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 classification and ecology in Latvia], 29-80.
 • Kreile V. Krustkalnu rezervāta meža augu sabiedrības [Forest plant communities in Krustkalni Nature Reserve], 81-106.
 • Laiviņš M. Bioģeogrāfu aktivitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 107-108.
 • Jermacāne S. Klimats un veģetācija. Starptautiskais Veģetācijas zinātnes asociācijas 42.simpozijs, 109-110.

Nr. 1 (1998)

 • Laiviņš M. Latvijas boreālo priežu mežu sinantropizācija un eitrofikācija [Synantrophisation and eutrophication of Latvian boreal pine forests], 137 lpp.