Ella Muižarāja

2020. gada 30. jūlijā, dažas dienas pirms savas 99. dzimšanas dienas, mūžībā aizgāja ilggadēja Latvijas Botāniķu biedrības biedrene Ella Muižarāja. Viņa bijusi biedrības valdē, aktīvi piedalījusies Baltijas botāniķu ekspedīciju–konferenču sagatavošanā un darba organizēšanā.

Dr. agr. profesore Ella Muižarāja dzimusi Pjatigorskā (Stavropoles novadā Krievijā) 1921. gada 27. augustā Jāņa un Leontīnes Klinklāvu ģimenē. Sākoties Pirmajam pasaules karam, ģimene bija devusies bēgļu gaitās un 1923. gadā atgriezās Latvijā.

Ella Klinklāva mācījās Balvu Valsts ģimnāzijā, kuru beidza 1940. gadā. 1941. gadā, sākoties Otrajam pasaules karam, viņa evakuējās uz Krieviju. 1942. gadā Ella Muižarāja uzsāka mācības A. K. Timirjazeva Maskavas Lauksaimniecības akadēmijā, kas atradās evakuācijā SamarkandāUzbekijā. Studijas viņa nobeidz 1948. gadā Rīgā atjaunotajā Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā (tagad LLU).

Pēc studiju beigšanas E. Muižarāja kā asistente uzsāka darbu LLA Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedrā profesora Paula Galenieka vadībā. Šeit arī pagāja viss viņas darba mūžs. 1970. gadā E. Muižarāja aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju.

1982. gadā E. Muižarāja ievēlēta par profesori. No 1975. gada līdz 1984. gadam viņa vadīja Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedru, kas 1993. gadā tika pievienota Mežsaimniecības katedrai.

Profesore Muižarāja lasīja lekcijas un vadīja laboratorijas darbus botānikā agronomijas specialitātes latviešu un krievu plūsmas studentiem, kā arī vadīja studentu vasaras prakses. Viņa ir vairāku mācības metodisko materiālu autore un līdzautore.

Paralēli pedagoģiskajam darbam E. Muižarājas vadībā tika veikta īpaši aizsargājamo augu sugu ekspozīciju veidošana sabiedrības informēšanai un izglītošanai Gaujas nacionālajā parkā Līgatnes apkārtnē. Šī darba ietvaros tika pētīta reto un aizsargājamo augu sēklu kvalitāte un pavairošanas iespējas. Projekta partneris bija Gaujas Nacionālais parks, un tajā bija iesaistīti Rūta Kazāka, Viesturs Šube (Šulcs), Austris Plaudis un GNP botāniķe Rudīte Limbēna.

Pētot Gaujas nacionālā parka Līgatnes zonas floru, tika izveidotas arī mācību un atpūtas takas, izdoti ceļveži par tām. E. Muižarāja noorganizēja agronomijas studentu botānikas prakšu norisi šajā apvidū, jauniešiem apmācības apvienojot ar brīvprātīgo darbu GNP labiekārtošanā.

1994. gadā profesore aizgāja pensijā pēc vairāk nekā 40 augstskolā nostrādātiem gadiem. Meža fakultāti viņa uzskatīja par savām mājām un vienmēr ļoti priecājās satikt bijušos kolēģus.

Vairāk par E. Muižarājas dzīves un darba gaitām, ieskaitot bibliogrāfiju jūs atradīsiet https://lv.wikipedia.org/wiki/Ella_Mui%C5%BEar%C4%81ja

Ilona Jepsena