Dr.biol.emeritus Gaidai Ābelei – 90.dzimšanas diena!

Pēdējā Jaunā gada janvāra dienā arī docente Gaida Ābele svinēs apaļu jubileju. Viņas izaudzinātā botāniķu paaudze vienmēr atcerēsies viņu kā aizrautīgu botāniķi un dabas aizsardzības aktīvisti.  Visas botāniķu saimes vārdā vēlam viņai stipru veselību un možumu ilgu gadu garumā!

Gaida Elksne dzimusi 1931. gada 31. janvārī Rīgā Armijas tipogrāfijas mašīnburtliča, kaprāļa Teodora Elkšņa un aktrises un režisores, LU Studentu teātra izveidotājas Elvīras-Līnas Elksnes[2] (dzimušas Lapiņa) ģimenē. Mācījusies Rīgas Krišjāņa Barona pamatskolā, 1950. gadā beigusi Rīgas 2. vidusskolu.

No 1950. līdz 1955.gadam G. Ābele studēja Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultātē. Pēc studiju beigām viņa kā asistente uzsāka darbu Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā profesora Paula Galenieka vadībā un trīs gadus (1956-1959) turpināja studijas aspirantūrā Bioloģijas fakultātē. 1969. gadā viņa aizstāvēja disertāciju par tēmu “Lapu koku meža tipi mistrājā Zemgales līdzenumā”, par ko viņai 1970. gadā piešķīra bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. 1959. gadā G. Ābeli ievēlēja par vecāko pasniedzēju un 1971.gadā – par docenti. 1994. gadā viņa pensionējās.

Strādājot Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā, docente Ābele lasīja lekcijas, vadīja laboratorijas darbus un studentu vasaras prakses bioloģijas un ģeogrāfijas studentiem augstāko augu sistemātikā, augu ģeogrāfijā, ģeobotānikā, mežzinātnē, Latvijas floras aizsardzībā. Viņa bija daudzu diplomdarbu vadītāja un recenzente. Docente Ābele vadīja arī Bioloģijas fakultātes studentu mācību ekspedīcijas uz Askānija Nova biosfēras rezervātu[3] UkraināVācijas Demokrātisko RepublikuČehoslovākiju

Daudzi studenti aizrāvās ar botāniku pēc kopīgām ekskursijām ar G. Ābeli uz Slīteres rezervātuGaujas nacionālo parkuKrustkalnu rezervātu, dodoties aizsargājamo augu atradņu meklējumos. G. Ābele ir vairāku mācību metodisko materiālu autore un piedalījusies mācību grāmatu sarakstīšanā.

Docente Ābele piedalījusies Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju floras un veģetācijas izpētē, īpaši Gaujas nacionālajā parkā, tā Nurmižu rezervāta zonā, Krustkalnu rezervātā. Par Krustkalnu rezervātu viņa kopā ar savu studenti I. Miezīti, sarakstījusi monogrāfiju “Krustkalnu rezervāts”, kas izdota UNESCO programmas Cilvēks un Biosfēra (M&B) atbalstītā sērijā par Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām. G. Ābele piedalījusies rakstu krājumu sērijas “Latvijas floras horoloģija” (Хорология Флоры Латвийской ССР) sastādīšanā, savus retu un jaunu sugu atklājumus publicējusi izdevumā “Retie augi un dzīvnieki”. Baltijas floras konspektam G. Ābele apstrādājusi sekojošas dzimtas: santalu (Santalaceae R. Brown), asinszāļu (Hypericaceae A.L. Juss.) un skarblapju (izņemot neaizmirstulītes) (Boraginaceae A. L. Juss.).

Gaidas Ābeles ievāktais paparžaugu un ziedaugu herbārijs glabājas Latvijas Universitātes Muzeja herbārijā (RIG).

Docente Ābele daudz darījusi dabas aizsardzības jomā Latvijā. Viņa izstrādāja metodiku īpaši aizsargājamo augu atradņu apsekošanai un dokumentēšanai. Šajā darbā viņa iesaistīja studentus. Tika izstrādāti vairāki kursa darbi un diplomdarbi par īpaši aizsargājamo augu izplatību pusei no Latvijas administratīvajiem rajoniem. G. Ābele iesaistījās arī jaunu īpaši aizsargājamo teritoriju izveidošanā, atbalstīja dabas aktīvistus viņu centienos novērst vērtīgu dabas objektu bojāeju. Tādi ir, piemēram, Vecdaugavas dabas liegums un Daugavgrīvas dabas liegums Rīgā u.c.
Viņa rakstījusi populāros žurnālos par dabas aizsardzības nozīmi un uzstājusies ar lekcijām.

G. Ābele nekad neatsaka brīvprātīgajiem dabas aizsardzības aktīvistiem savu zinātnieces padomu. Arī mūsdienās docente iesaistās dabas aizsardzības projektos Allažu pagastā un Siguldas novadā, kur viņas darbs un zināšanas tiek augstu vērtētas. 2015.gadā viņai piešķirts Siguldas Goda novadnieces nosaukums Docente Gida Ābele ir Latvijas Botāniķu biedrības biedre kopš 1954. gada un bija Latvijas PSR Zinību biedrības biedre. Viņa bija ilggadēja Dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības biedrības Floras aizsardzības sekcijas priekšsēdētāja un organizēja ikgadējā krājuma “Retie augi un dzīvnieki” izdošanu. Docentes bibliogrāfijubatradīsiet: https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaida_%C4%80bele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *