Gada atradums 2021

Caldesia parnassifolia (L.) Parl – jauna suga Latvijas florā

Laura Grīnberga, Uvis Suško

Augusta vidū apsekojot ezerus, kas atrodas uz Latvijas un Lietuvas robežas, Laura Grīnberga atklāja Latvijai jaunu ūdensaugu sugu – Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Atradne ir uzskatāma par šīs sugas izplatības areāla tālāko ziemeļu punktu. C. parnassifolia konstatēta Lielajā Kumpinišķu ezerā aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni 1 m dziļumā. Lielais Kumpinišķu ezers ir pārrobežu ezers. 24. septembrī ezeru apsekoja Uvis Suško, lai precizētu sugas izplatību ezerā. Ezera Latvijas daļā C. parnassifolia atrasta 24 vietās 63 m2 lielā platībā, bet Lietuvas – 2 vietās 5 m2 lielā platībā. Tā aug galvenokārt nelielās audzēs un grupās gar virsūdens augu joslas malu, vietām arī virsūdens augu joslā starp skrajākiem meldriem un niedrēm 0,5-1,6 m dziļumā uz dūņaina pamata.

Kumpinišķu_ezers1.JPG
1. attēls. Caldesia parnassifolia Lielajā Kumpinišķu ezerā. Foto L. Grīnberga 2021.

C. parnassifolia ir cirveņu dzimtas suga, kas sastopama seklos ezeros un dīķos, kā arī purvainās vietās. Sugai ir plašs izplatības areāls, tā sastopama Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā.  Reģionos, kur ir veikti pētījumi par šīs sugas izplatību (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā tiek uzskatīta par apdraudētu. Eiropā C. parnassifolia ir reta un īpaši aizsargājama, iekļauta Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uzskatīta par izzudušu Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Slovēnijā, Šveicē un ir kritiski apdraudēta Polijā. Lietuvā līdz šim bija zināmas trīs senākas un viena jauna atradne. To 2015. gadā atklāja Lietuvas botāniķe Zofija Sinkevičiene kādā ezerā netālu no Baltkrievijas un Latvijas robežas un tā bija līdz šim tālākais ziemeļu punkts sugas izplatības areālā.

Izmantotā literatūra:

Gupta, A.K., Beentje, H.J. & Lansdown, R.V. 2018. Caldesia parnassifolia. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T162381A120123874. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018- 2.RLTS.T162381A120123874.en

Sinkevičienė Z. 2016. Caldesia parnassifolia – not extinct in Lithuania. Botanica Lithuanica 22(1): 49-52.


Kumpinišķu_ezers.JPG
2. attēls. Kaldēzijas peldošās lapas starp dzeltenās lēpes lapām. Foto L. Grīnberga, 2021.

Pētījums Latvijas – Lietuvas robežezeros veikts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekta LLI-533 “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdens baseinu vienota pārvaldība” (TRANSWAT) atbalstu https://latlit.eu/lli-533-joint-management-of-latvian-lithuanian-transboundary-river-and-lake-water-bodies-transwat/.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas Universitāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *