Statūti

Latvijas Botāniķu biedrības

statūti

Rīga, 2005

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1.   Biedrības nosaukums ir “Latvijas Botāniķu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība). 

1.2.   Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LBB.

2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1.   Biedrība ir brīvprātīga, zinātniska organizācija, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionālus botāniķus un amatierus, kuri pēta un aizsargā augus, vai interesējas par botāniku.

2.2.   Biedrības mērķis ir – veicināt botānikas zinātņu attīstību, augu un to biotopu izpēti un aizsardzību Latvijā. 

2.3.   Mērķa īstenošanai Biedrība savas kompetences ietvaros:

2.3.1.   organizē zinātniskas sanāksmes, ekskursijas, zinātniskās ekspedīcijas;

 • organizē un veic zinātniskos pētījumus;

2.3.3.   propagandē botānikas sasniegumus un veic izglītojošu darbu;

2.3.4.   veicina reto un apdraudēto augu sugu un to biotopu aizsardzību;

2.3.5.   veido biedrības bibliotēku; 

2.3.6.   veic izdevējdarbību; 

2.3.7.   sniedz konsultācijas, kas saistītas ar retām un īpaši aizsargājamām augu sugām un biotopiem.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1.   Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanas un izslēgšana

4.1.   Biedrību veido biedri, Goda biedri, ārzemju biedri un kolektīvie biedri:

4.1.1.   Par Biedrības biedru var kļūt jebkurš Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, kurš veic zinātnisku, pedagoģisku vai praktisku darbu botānikā, interesējas par to vai atbalsta Biedrības mērķus un atzīst tās Statūtus, un kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu; 

4.1.2. Goda biedrus ievēl par izciliem sasniegumiem botānikas zinātnē un tās sasniegumu popularizēšanā. Par Goda biedriem var ievēlēt Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus vai ārvalstu zinātniekus un personas, kuras sekmē botānikas attīstību vai Biedrības darbu Latvijā; 

4.1.3.   Par Biedrības ārzemju biedru var būt jebkurš ārvalstu iedzīvotājs, kurš veic zinātnisku, pedagoģisku vai praktisku darbu botānikā, interesējas par to vai atbalsta Biedrības mērķus un kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu; 

4.1.4.   Par kolektīvo biedru var kļūt juridiska persona, kas vēlas veicināt Biedrības darbu, materiāli vai citādi atbalstot Biedrību. 

4.2.   Uzņemšana par biedriem vai ārzemju biedriem notiek, iesniedzot Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamos dokumentus nosaka Biedrības Valde. 

4.3.  Lēmumu par biedra vai ārzemju biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valde pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Valde par lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas. Valde par jauna biedra uzņemšanu informē Biedrības biedrus tuvākajā sanāksmē.

 • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Kopsapulcei. Ja arī Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 
  • Goda biedrus ievēl Kopsapulce pēc Valdes ierosinājuma .
  • Kolektīvos biedrus uzņem Valde, kas noslēdz līgumu par abu līgumslēdzēju pušu pienākumiem un tiesībām. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi Kopsapulce.
  • Biedrības biedri, Goda biedri un ārzemju biedri tiek reģistrēti biedru reģistrā. 
  • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei. Biedra lēmums stājas spēkā tā iesniegšanas brīdī bez Valdes apstiprinājuma.
  • Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
   • biedrs neievēro Biedrības Statūtus;
   • biedrs nav nomaksājis biedra naudu par iepriekšējo kalendāro gadu; 
   • biedrs nepilda Kopsapulces un Valdes lēmumus;
   • biedrs nepilda savus pienākumus un saistības, kuras ir uzņēmies;
   • par darbību, kas nav savienojama ar zinātnieka ētiku.
  • Jautājumu par biedra izslēgšanu no Biedrības izskata un lemj Kopsapulce. Valdei lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • Iesniegums par atkārtotu iestāšanos Biedrībā var tikt izskatīts ne ātrāk kā gadu pēc izstāšanās vai izslēgšanas no tās.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedrības biedriem un Goda biedriem ir šādas tiesības:

 • vēlēt Biedrības izpildinstitūcijas un tikt tajās ievēlētam;

5.1.2.   saņemt informāciju par Biedrības darbību;

5.1.3.   piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, brīvi paust savu viedokli un iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;

5.1.4.   publicēt savus darbus Biedrības izdevumos;

5.1.5.   organizēt sapulces, diskusijas un darba grupas dažādu jautājumu risināšanai;

 • brīvi izmantot Biedrības bibliotēku.

5.2.   Biedrības ārzemju biedriem ir tādas pat tiesības kā Biedrības biedriem, izņemot tiesības  vēlēt Biedrības izpildinstitūcijas un tikt tajās ievēlētiem.

5.3.   Kolektīvā biedra tiesības nosaka līgums starp Biedrību un kolektīvo biedru.

5.4.   Biedrības biedriem, Goda biedriem un ārzemju biedriem ir šādi pienākumi:

 • ievērot Biedrības statūtus;
  • pildīt Kopsapulces un Valdes lēmumus;

5.4.3.   regulāri maksāt biedra naudu, izņemot Goda biedrus un biedrus, kas jaunāki par 18 gadiem;

 • ar savu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu;
  • savā darbībā ievērot un veicināt dabas aizsardzības mērķu īstenošanu.
  • Citus pienākumus biedram var noteikt ar Kopsapulces vai Valdes lēmumu, balstoties uz abpusēju vienošanos.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

6.1.   Ar Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības sekcijas, teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kopsapulce.

6.3.   Ar Biedrības Valdes lēmumu var tikt izveidotas darba grupas pagaidu vai pastāvīgu uzdevumu veikšanai. Tās vada priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl izveidotās darba grupas. Pēc uzdevuma veikšanas, bet ne retāk kā reizi gadā, darba grupas priekšsēdētājs iesniedz Valdei atskaiti par paveikto darbu.

7. nodaļa. Biedrības Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1.   Kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2.   Biedri un Goda biedri var balsot personīgi vai ar pilnvarota biedra starpniecību. Pilnvara balsot biedru sapulcē iesniedzama rakstveidā.

 •   Kopsapulci ne retāk kā reizi gadā sasauc un organizē Valde. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
  •   Par Kopsapulces sasaukšanu biedriem tiek paziņots ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās  norises.

7.5.   Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

7.6.   Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.7.   Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija

 •  Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 5 valdes locekļiem 
  •  Valdi ievēl Kopsapulce. Valdes vēlēšanas ir tiešas un atklātas. Par ievēlētām tiek uzskatītas kandidatūras, kas saņēmušas klātesošo biedru balsu vienkāršu vairākumu. Valdes pilnvaru termiņš ir 3 gadi ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, ja otrreizējam termiņam piekrīt visi Valdes locekļi.
  •  Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, viņa vietnieku, sekretāru un kasieri. Valde Biedrības ikdienas darba veikšanai var pieņemt darbā Direktoru.
  • Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu, viņa prombūtnes laikā šos pienākumus izpilda vietnieks.
  •   Sekretārs kārto Biedrības lietvedību. 
  •   Kasieris kārto biedrības finanses.
  • Līdz Direktora ievēlēšanai tā pienākumus pilda Valdes priekšsēdētājs un kasieris.
  • Valde:

   8.9.1.   organizē un vada biedrības darbu;

 • sasauc biedru Kopsapulces;
  • veic biedru uzņemšanu un izslēgšanu, veido biedru reģistru;
  •  Valde ir lemttiesīga, ja piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem. Lēmumus valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsošanā. Valdes darbībā ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
  • Valdes priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir pārstāvības tiesības atsevišķi, pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar visiem Valdes locekļiem.. 
  • Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolā norādot  pieņemtos lēmumus un katra valdes locekļa  balsojumu par katru lēmumu.
  • Jebkurš no Kopsapulces ievēlētajiem Valdes locekļiem pēc paša vēlēšanās, balstoties uz rakstisku iesniegumu Valdei, var tikt atbrīvots no pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā Valde 20 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas sasauc Kopsapulci. Kopsapulcē tiek ievēlēts jauns Valdes loceklis, kura pilnvaru termiņš ir līdz esošās Valdes pilnvaru termiņa beigām.
  • Vismaz 1/10 daļa biedru, iesniedzot Valdei motivētu iesniegumu, ir tiesīgi ierosināt jebkura Valdes locekļa atstādināšanu no pienākumu izpildīšanas pirms Valdes pilnvaru termiņa beigām. Šādā gadījumā Valde 20 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas sasauc Kopsapulci, kura aizklātā balsošanā atbalsta vai noraida šo priekšlikumu. Ja ar Kopsapulces lēmumu Valdes loceklis tiek priekšlaicīgi atstādināts no pienākumu pildīšanas, Kopsapulce ievēl jaunu Valdes locekli, kura pilnvaru termiņš beidzas reizē ar Valdes pilnvaru termiņu.
  • Biedrības Direktoru apstiprina Valde, noslēdzot ar Direktoru darba līgumu Latvijas Republikas darba likumdošanas noteiktajā kārtībā.
  •  Direktors:

8.14.1. vada Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību;

8.14.2. rīkojas ar Biedrības īpašumu un līdzekļiem, saskaņā ar Valdes lēmumiem un pilnvarojumu; 

8.14.3. pieņem darbā Biedrības mērķu realizēšanai nepieciešamos darbiniekus;

 • iesniedz Valdei ikgadējo atskaiti par Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību.

8.15. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. nodaļa. Revīzijas komisija

9.1.   Revīzijas komisiju ievēl Kopsapulce pēc Valdes vēlēšanām uz Valdes ievēlēšanas termiņu. Revīzijas komisijā ir 3 locekļi.

9.2.   Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Valdes locekļi. Komisijas priekšsēdētājs sēdes sasauc ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisija par savu darbību atskaitās Kopsapulcei, bet laikā starp Kopsapulcēm par visiem konstatētajiem trūkumiem Revīzijas komisija ziņo Valdei un iesniedz priekšlikumus, kurus Valde apspriež nākamajā sēdē.

9.3.   Revīzijas komisija ne retāk kā reizi gadā:

9.3.1.   pārbauda Biedrības finansiālo un saimnieciskodarbību;

9.3.2. iesniedz Kopsapulcei atzinumu par Biedrības finansiālo darbību un budžeta izpildi.

10. nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri un ārzemju biedri maksā ikgadēju biedra naudu Valdes noteiktajā apmērā.

10.2. Biedrības biedrs tiek atbrīvots no biedra naudas maksāšanas līdz ar viņa ievēlēšanu par Biedrības Goda biedru.

11. nodaļa. Biedrības saimnieciskā un finansiālā darbība

11.1. Biedrības līdzekļus veido biedru nauda, fizisko vai juridisko personu brīvprātīgi ziedojumi, ieņēmumi no izdevējdarbības, zinātniskiem, dabas aizsardzības vai citiem projektiem. Biedrības īpašumu veido kustamā un nekustamā manta, kas iegādāta par Biedrības līdzekļiem vai kā brīvprātīgs dāvinājums nodoti tās īpašumā.

 1. Lēmumus par darbībām ar Biedrības līdzekļiem un īpašumu pieņem Valde. 

12. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija

12.1. Biedrības darbība izbeidzas līdz ar Kopsapulces lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu vai citos likumā noteiktajos gadījumos.

12.2. Biedrības darbības izbeigšanās var notikt, ja par to Kopsapulcē nobalso vairāk nekā  divas trešdaļas Biedrības biedru.

12.3. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā likvidatora funkcijas veic Valde Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Pēc visu kreditoru prasību apmierināšanas, Biedrības atlikusī manta tiek izlietota saskaņā ar Kopsapulces lēmumu.

12.4. Ja lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu pieņem Kopsapulce, biedri līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par biedrības darbības turpināšanu vai reorganizāciju. Biedriem, kas ierosinājuši lēmumu par biedrības darbības turpināšanu, jāinformē par to pārējie biedri un jāsasauc Kopsapulce. 

12.5. Pieņemot lēmumu par Biedrības darbības turpināšanu, Kopsapulce vienlaikus ievēl Valdi un Revīzijas komisiju. Valde iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par Biedrības darbības turpināšanu.

LBB Valdes priekšsēdētāja: ____________________                   Valda Baroniņa

                                                         (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

LBB Valdes sekretāre: _____________________                                Daina Bojāre

                                                           (paraksts)                           (paraksta atšifrējums)