Aizsargājamie biotopi

MK Noteikumi nr. 421 (05.12.2000.) ar MK grozījumiem nr. 61 (25.01.2005.)

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 2.punktu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

 1. Meži un krūmāji
  1. Grīņi
  2. Lapkoku meži ar parasto skābardi Carpinus betulus
  3. Primārie meži (mežs, kas izveidojies dabiskā veidā pēc augsnes izveidošanās un kurā nav notikusi mežsaimnieciskā darbība) upju meandru lokos
  4. Jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju krastos
  5. Jaukti platlapju meži
  6. Kadiķu audzes kaļķainās pļavās
  7. Mežainas jūrmalas kāpas
  8. Nogāžu un gravu meži
  9. Ozolu meži
  10. Pārmitri platlapju meži
  11. Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji
  12. Sausi virsāji
  13. Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
  14. Slapji virsāji ar grīņa sārteni Erica tetralix
 2. Purvi
  1. Avoksnāji ap sēravotiem
  2. Kalcifili purvi ar Devela grīsli Carex davalliana
  3. Kalcifili purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus
  4. Zāļu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus
  5. Avoti, kas veido avotkaļķus
  6. Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus
  7. Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi
 3. Pļavas
  1. Stepes timotiņa Phleum phleoides pļavas
  2. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas
  3. Jūrmalas pļavas
  4. Kaļķainas smiltāju pļavas
  5. Klajas iekšzemes kāpas ar iesirmās kāpsmildzenes Corynephorus canescens pļavām
  6. Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs
  7. Parkveida pļavas
  8. Sausas pļavas kaļķainās augsnēs
  9. Sugām bagātas stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas smilšainās augsnēs
  10. Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs
 4. Stāvoši saldūdeņi
  1. Augu sabiedrības ar Dortmana lobēliju Lobelia dortmanna un ezerenēm Isoetes
  2. Distrofi ūdeņi
  3. Dižās aslapes Cladium mariscus augājs ezeru piekrastēs
  4. Ežgalvīšu Sparganium audzes ezeros
  5. Mezotrofi ūdeņi
  6. Najādu Najas audzes ezeros
  7. Neaizaudzis plašs ezera liedags
  8. Pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzes ezeros
  9. Peldošā ezerrieksta Trapa natans audzes ezeros
  10. Piejūras zemienes ezeru krastmalu augājs (augu sabiedrības ar daudzstublāju pameldru Eleocharis multicaulis, brūngano baltmeldru Rhynchospora fusca, parasto purvmirti Myrica gale)
  11. Semidistrofi (oligodistrofi) ūdeņi
  12. Sīkās lēpes Nuphar pumila audzes ezeros
  13. Ezeri ar mieturaļģu Charophyta augāju
  14. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti
  15. Vecupes
 5. Tekoši saldūdeņi
  1. Akmeņu sakopojumi upēs
  2. Batrahospermu Batrachospermum audzes upēs
  3. Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs
  4. Kāples un ūdenskritumi
  5. Krasta garknābītes Rhynchostegium riparioides audzes
  6. Mieturaļģu tolipellu Tolypella prolifera audzes upēs
  7. Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes upēs
  8. Stāvās berulas Berula erecta audzes upēs un to piekrastēs
  9. Ūdensgundegu Batrachium audzes upēs
  10. Upju grīvas
  11. Visgarās glīvenes Potamogeton praelongus audzes upēs
  12. Upju straujteces
 6. Jūras piekraste
  1. Mitras pludmales ar avotiem
  2. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
  3. Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs
  4. Mitras starpkāpu ieplakas
  5. Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu Salix repens
  6. Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm
  7. Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju
  8. Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs
  9. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām
 7. Iesāļūdeņi
  1. Akmeņaina grunts jūrā
  2. Brūnaļģu fuku Fucus audzes jūrā
  3. Dolomītu grunts jūrā
  4. Jūraszāles Zostera marina audzes
  5. Oļaina grunts jūrā
  6. Purva diedzenes Zannichellia palustris, jūras rupijas Ruppia maritima un jūras ūdensgundegas Batrachium baudotii audzes lagūnās un ielīčos
  7. Sārtaļģu Rhodophita audzes jūrā
  8. Jūras piekrastes akmeņu sēkļi
  9. Lagūnas
 8. Alas, atsegumi un kritenes
  1. Glaciokarsta kritenes un ieplakas
  2. Karsta ezeri
  3. Karsta kritenes
  4. Upīšu un strautu sausgultnes
  5. Kaļķiežu atsegumi
  6. Netraucētas alas
  7. Smilšakmens atsegumi

One thought on “Aizsargājamie biotopi

 1. Valerijs Dičkovskis

  Labdien ! Aprīļa sākumā Kaņiera putnu vērošnas torņa tuvumā atradām neparastu augu ,ziedošu ,nofotografējām. Koksnains stumbrs ,40 cm ar violetiem ziediņiem kā parastajam ceriņam,bet sīkāki.Ja kādu interesē varu aizsūtīt ;tikai kam ? Pārgājiens ar bērniem izdevās fantastisks ! Ar cieņu -Valerijs.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *