Projekti

Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) ir veiksmīgi realizējusi (augu atradņu inventarizācija) un iesaistījusies vairākos projektos (“Augu vēstniecība”, “Botāniskais ceļvedis pa Dienvidaustrumlatviju” u.c.).

2006. un 2007. gadā, ar Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirto finansējumu, veikta aizsargājamo un reto augu sugu atradņu inventarizācija četros Latvijas rajonos: Krāslavas, Preiļu, Daugavpils un Kuldīgas rajonos. Tādejādi īstenojot vienu no svarīgākajiem LBB izvirzītajiem mērķiem – veicināt augu un biotopu izpēti un aizsardzību Latvijā. Katra projekta beigās aizpildītās augu sugu anketas tiek nodotas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai (LVĢMA), kur šo informāciju savukārt pieprasa un izmanto:

 • dabas aizsardzības plānu izstrādei,
 • vietējo pašvaldību teritoriju plānošanai,
 • ekspertīžu veikšanai,
 • ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) izstrādei,
 • Reģionālo Vides pārvalžu inspektoru darbam,
 • plānojot apsaimniekošanas pasākumus Natura 2000 teritorijās un to tuvumā.

Inventarizācijas rezultātā iegūtie dati var būt par iemeslu arī jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) veidošanai, gan arī jau esošo ĪADT robežu izmaiņām. Jauni dati par Eiropas nozīmes aizsargājamām augu sugām ir nepieciešami arī Eiropas Savienības prasību izpildei, ziņošanai par Biotopu Direktīvas (92/43/EEC) aizsardzības stāvokli Latvijas teritorijā.

Sīkāka informācija par projektiem:

 • 2006. gada projekts “Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Krāslavas un Preiļu rajonos”
  Mērķis:

  1. veikt īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizāciju Krāslavas un Preiļu rajonos, vienlaicīgi arī konstatējot pavisam jaunas atradnes,
  2. vērtīgākajām atradnēm ierosināt mikroliegumus to saglabāšanai.
 • Sasniegtie rezultāti:
  1. Krāslavas rajonā apsekotas 144 jau zināmas atradnes un konstatētas 89 jaunas atradnes, t.sk., 8 – sūnu sugām,
  2. Preiļu rajonā apsekotas 40 jau zināmas atradnes un konstatētas 44 jaunas atradnes, t.sk., 2 – sūnu sugām,
  3. Krāslavas rajonā tiek ierosināti 13 mikroliegumi, Preiļu rajonā – 2 mikroliegumi,
  4. visas aizsargājamo augu sugu atradņu anketas un to kartogrāfiskais materiāls ir nodots LVĢMA aizsargājamo augu sugu datu bāzes papildināšanai.
 • Augu sugu atradņu inventarizāciju veica 5 eksperti – 3 Krāslavas rajonā un 2 Preiļu rajonā. Atradņu inventarizācija ilga no jūnija līdz pat augustam. Projekta gaitā tika konstatētas arī dažas īpaši retas augu sugas, kuru saglabāšanai šo atradņu atklāšana ir īpaši nozīmīga: Gratiola officinalis ārstniecības rūgtene (ĪAS, Mikroliegumu, Latvijas Sarkanās grāmatas (LSG) 2 kat. suga); Najas flexilis lokanā najāda (ĪAS, Eiropas nozīmes HD II, IV pielikuma suga, LSG 1 kat. suga); Najas minor mazā najāda (ĪAS, LSG 1 kat. suga).
 • 2007. gada projekts “Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Daugavpils un Kuldīgas rajonos”
  Mērķis:

  1. veikt īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizāciju Daugavpils un Kuldīgas rajonos, vienlaicīgi arī konstatējot pavisam jaunas atradnes,
  2. vērtīgākajām atradnēm ierosināt mikroliegumus to saglabāšanai.
 • Sasniegtie rezultāti:
  1. Daugavpils rajonā inventarizēti 106 atradņu kompleksi, t.i., 173 augu sugu atradnes un konstētas100 jaunas sugu atradnes. Pavisam no jauna konstatēti 36 atradņu kompleksi ar 65 augu sugu atradnēm,
  2. Daugavpils pilsētā inventarizēti 23 atradņu kompleksi, t.i., 46 augu sugu atradnes un konstatētas 28 jaunas sugu atradnes. Pavisam no jauna konstatēti 7 atradņu kompleksi ar 26 augu sugu atradnēm,
  3. Kuldīgas rajonā inventarizēti 68 atradņu kompleksi, t.i., 79 augu sugu atradnes un konstatētas 45 jaunas sugu atradnes. Pavisam no jauna konstatēti 43 atradņu kompleksi ar 89 augu sugu atradnēm,
  4. Daugavpils rajonā ierosināti 5 mikroliegumi meža zemēs un 2 mikroliegumi nemeža zemēs,
  5. visas aizsargājamo augu sugu atradņu anketas un to kartogrāfiskais materiāls nodots LVĢMA aizsargājamo augu sugu datu bāzes papildināšanai.
 • Augu sugu atradņu inventarizāciju veica 5 eksperti. Atradņu inventarizācija ilga no jūnija līdz augustam. Projekta gaitā tika konstatētas arī dažas īpaši retas augu sugas, kuru saglabāšanai šo atradņu atklāšana ir īpaši nozīmīga: Chaerophyllum aureus (Grīvas stacija, Daugavpils), Cladium mariscus (Beļaukas ez., pie Silenes), Callitriche hermaphroditica (Riču, Sitas ez.), Potamogeton pusillus (Peskuņicas ez., pie Aronas), Potamogeton trichoides (Skuķu, Dvietes ez., Bezdonkas dīķi), Hydrilla verticillata (Beļānu ez., Bedušu ez., Ilgu apkārtne), Najas flexilis(Riča ez.), Neotianthe cucullata (Rozališķu loks), Lathyrus pisiformis (Ververu loks), Carex pilosa (Naujenes apkārtne), Gratiola officinalis (Ververu loks)u.c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *